Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Sông Đà

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Sông Đà

  LỜIMỞĐẦU


  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Cùng với tiến trình phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam, hệ thống báo cáo tài chính cũng không ngừng được đổi mới và hoàn thiện cho phù hợp với các chuẩn mực chung của kế toán quốc tế thu hẹp sự khác nhau giữa kế toán Việt Nam với các chuẩn mực chung vủa kế toán quốc tế.Tuy nhiên, do môi trường kinh tế xã hội luôn biến động, nhu cầu về thông tin của nhà quản lý và các đối tác kinh doanh luôn biến động nên hệ thống báo cáo tài chính cần thiết phải không ngừng được đổi mới và hoàn thiện cho phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tếđáp ứng nhu cầu thông tin của người sử dụng đặc biệt là Việt Nam chúng ta giờđây đã là thành viên của WTO thì việc công khai các thông tin tài chính giúp cho các nhàđầu tư nước ngoài ra các quyết định đầu tư lại càng quan trọng và cần thiết.
  Thời gian sắp tới Tổng công ty Sông Đà sẽ trở thành Tâp đoàn kinh tếđầu tiên tại Việt Nam với những đóng góp vô cùng to lớn của Tổng công ty đối với đất nước, các thông tin về tình hình tài chính của Tổng công ty sẽđược nhiều người quan tâm để ra quyết định đầu tưđúng đắn. Để chuẩn bị cho việc trở thành Tập đoàn, ngay từ bây giờ hệ thống báo cáo tài chính cần phải rõ ràng, mọi thông tin cung cấp cho người sử dụng phải chính xác, dễ hiểu.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  - Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Sông Đà.
  - Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tài chính tại Tổng Công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Đối tượng nghiên cứu: hệ thống báo cáo tài chính của Tổng Công ty Sông Đà.
  - Phạm vi nghiên cứu: Lấy số liệu năm 2007 của Tổng Công ty và một sốđơn vị thành viên.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  - Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử có kết hợp lý luận cơ bản của khoa học kinh tế với các quan điểm của Đảng và Nhà nước.
  - Sư dụng các phương pháp: cân đối, so sánh , đói chiếu, phân tích, tổng hợp, qui nạp , diễn dịch, mô hình hoá
  5. Những đóng góp của đề tài
  Trên cơ sở khảo sát vàđánh giá thực trạng hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Sông Đà. Từđóđề ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Sông Đà giúp ban lãnh đạo công ty có thêm công cụđánh giáđược tình trạng hoạt động tài chính của Tổng Công ty nhằm thực hiện quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.
  6. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mởđầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, phụ lục, luận văn được kết cấu theo 3 chương sau:
  Chương I: Những vấn đề lý luận chung về báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
  Chương II: Thực trạng hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  Chương III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Sông Đà.  MỤC LỤC
  Danh mục bảng, biểu, sơ đồ
  Tóm tắt luận văn
  Lời mở đầu
  Chương I: Những vấn đề lý luận chung về báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
  1.1. Bản chất và vai trò của hệ thống báo cáo tài chính
  1.1.1. Bản chất của hệ thống báo cáo tài chính
  1.1.2. Vai trò của hệ thống báo cáo tài chính
  1.1.3. Mục đích của hệ thống báo cáo tài chính
  1.2. Hệ thống báo cáo tài chính ở Việt Nam qua các thời kỳ
  1.2.1. Nội dung của hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam trước năm 1995
  1.2.2. Nội dung của hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam từ năm 1995 đến nay.
  1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu của báo cáo tài chính được sử dụng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
  1.3. Nội dung chuẩn mực kế toán và kinh nghiệm một số nước trong việc lập báo cáo tài chính
  1.3.1. Chuẩn mực kế toán quốc tế
  1.3.2. Kinh nghiệm của một số nước trong việc lập báo cáo tài chính
  1.3.3. Sự khác biệt giữa hệ thống báo cáo tài chính của Việt Nam so với chuẩn mực kế toán quốc tế và một số nước
  1.4. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo tài chính
  1.4.1. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
  1.4.2. Phương pháp và kỹ thuật phân tích tài chính
  1.4.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
  Chương II: Thực trạng hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  2.1. Khái quát chung về Tổng Công ty Sông Đà
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Sông Đà
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Tổng công ty Sông Đà
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng công ty Sông Đà
  2.2. Thực trạng hệ thống báo cáo tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  2.2.1. Báo cáo tài chính tại các công ty con
  2.2.2. Báo cáo tài chính tại văn phòng Tổng công ty
  2.2.3. Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty
  2.3. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  2.3.1. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
  2.3.2. Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu kinh doanh
  2.3.3. Phân tích hiệu quả sinh lời hoạt động kinh doanh
  2.4. Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  2.4.1. Ưu điểm
  2.4.2. Tồn tại và nguyên nhân chủ yếu
  Chương III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  3.2. Yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  3.2.1. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  3.3. Nội dung hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  3.3.1. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính
  3.3.2. Sử dụng báo cáo tài chính trong phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  3.4. Điều kiện thực hiện nội dung hoàn thiện
  3.4.1. Điều kiện vĩ mô
  3.4.2. Điều kiện vi mô

  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Sông Đà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status