Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Giám định Ngân Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Giám định Ngân Hà


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 3
  VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3
  1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh 3
  1.1.2. Đặc điểm và vai trò của vốn kinh doanh . 3
  1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh 5
  1.1.3.1. Vốn cố định 5
  1.1.3.2. Vốn lưu động 6
  1.2. HUY ĐỘNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . 8
  1.2.1. Căn cứ vào tính chất sở hữu . 8
  1.2.1.1. Nguồn vốn chủ sở hữu 8
  1.2.1.2. Nợ phải trả 8
  1.2.2. Căn cứ vào thời gian huy động vốn . 8
  1.2.2.1. Nguồn tài trợ dài hạn 8
  1.2.2.2. Nguồn tài trợ ngắn hạn 11
  1.3. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 12
  1.3.1. Tính cấp thiết của hiệu quả sử dụng vốn . 12
  1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn . 13
  1.3.2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp 13
  1.3.2.2. Các chỉ tiêu cá biệt: . 14
  1.3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 17
  1.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 18
  CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐINH NGÂN HÀ 21
  2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NGÂN HÀ 21
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 21
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 21
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty . 23
  2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 24
  2.2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NGÂN HÀ . 26
  2.2.1. Thực trạng huy động vốn kinh doanh tại công ty cổ phần giám định Ngân Hà 26
  2.2.1.1. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 26
  2.2.1.2. Cơ cấu vốn đầu tư vào các loại tài sản 27
  2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 31
  2.2.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời . 31
  2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 32
  2.2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 35
  2.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP . 39
  2.3.1. Kết quả đạt được 39
  2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân . 40
  2.3.2.1. Hạn chế . 40
  2.3.2.2. Nguyên nhân . 41
  CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY 42
  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI . 42
  3.2. GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 43
  3.2.1. Giảm thiểu vốn tồn kho dự trữ 43
  3.2.2. Tiến hành công tác kế hoạch hóa vốn lưu động . 44
  3.2.3. Tăng khả năng thanh toán . 44
  3.2.4. Tiết kiệm chi phí sử dụng hợp lý tài sản 45
  3.2.5. Thúc đẩy công tác thu hồi công nợ 45
  3.3. KIẾN NGHỊ . 47
  3.3.1. Kiến nghị với nhà nước 47
  3.3.2. Kiến nghị với công ty . 47
  KẾT LUẬN 49
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường sự tồn tại và phát triển là vấn đề sống còn đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Bởi đó là một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ với sự tham gia của các thành phần kinh tế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của doanh nghiệp trong đó nguyên nhân cơ bản là không có nguồn tài trợ đúng lúc và đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác huy động vốn và sử dụng vốn có ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp huy động vốn là bước đầu tiên quan trọng làm cơ sở cho hoạt động tiếp theo của doanh nghiệp.
  Vốn là phạm trù kinh tế hàng hóa, là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hóa. Chính vì vậy, các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có yếu tố tiền đề là vốn. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn kinh doanh liên tục vận động qua nhiều hình thái với những đặc điểm khác nhau.
  Khi còn trong cơ chế bao cấp, mọi nhu cầu về vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều được bao cấp qua nguồn cấp phát từ ngân sách Nhà nước hoặc qua nguồn tín dụng với lãi suất ưu đãi. Do đó vai trò khai thác và sử dụng vốn có hiệu quả không đặt ra như một nhu cầu cấp bách, có tính sống cong với doanh nghiệp. Việc thu hút,khai thác đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trở nên thụ động.
  Chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước các thành phần kinh tế cùng song song tồn tại, cạnh tranh với nhau. Các doanh nghiệp không còn được bao cấp về vốn nữa mà phải tự hoạch toán kinh doanh, tự bù đắp chi phí và làm ăn có lãi. Huy động vốn và sử dụng vốn như thế nào cho phù hợp đó là vấn đề được đặt ra hàng đầu khi một doanh nghiệp bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là vấn đề quan trọng đối với công ty cổ phần giám định Ngân Hà.
  Cũng như các doanh nghiêp khác trong nền kinh tế, công ty cổ phần giám định Ngân Hà cũng gặp không ít khó khăn trong công tác huy động vốn. Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty hiện nay chưa thể đáp ứng nhu cầu đứng vững và phát triển của công ty trong môi trường cạnh nhanh ngày càng khốc liệt. Vì vậy huy động và sử dụng vốn kinh doanh luôn là vấn đề quan trọng trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp của công ty.
  Trên cơ sở nhận thức về mặt lý luận và quá trình thực tập tại công ty đề tài: “ Giải pháp huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Giám định Ngân Hà” đã được lựa chọn làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp. Trong chuyên đề tập trung tìm hiểu các hình thức và huy động vốn kinh doanh ở công ty để đưa ra một số giải pháp tạo lập cho hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
  Nội dung chuyên để gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
  Chương 2: Tình hình huy động và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần giám định Ngân Hà
  Chương 3: Giải pháp huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần giám định Ngân Hà
  Do còn nhiều hạn chế về lý luận và nguồn dự liệu nên các kết quả phân tích thống kê chưa mang tính tổng quát cao. Em rất mong có sự góp ý của cô và các bạn nhằm hoàn thiện hơn nữa cho bản chuyên đề này.
  Em xin trân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Giải pháp huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Giám định Ngân Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Giám định Ngân Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status