Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hoạt động đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị thành phố Nam Định do Ngân hàng thế giới tài trợ

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hoạt động đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị thành phố Nam Định do Ngân hàng thế giới tài trợ

  MỤC LỤC
  Danh mục bảng biểu
  Tóm tắt luận văn
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: ĐẤU THẦU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 4
  1.1. Các khái niệm chung liên quan đến đấu thầu. 4
  1.1.1. Khái niệm về đấu thầu. 4
  1.1.2. Mục tiêu của đấu thầu 6
  1.1.3. Vai trò của đấu thầu. 7
  1.2. Nội dung cơ bản của đấu thầu. 7
  1.2.1. Các nguyên tắc đấu thầu: 7
  1.2.2. Phân loại đấu thầu. 8
  1.2.2.1. Căn cứ vào lĩnh vực đấu thầu. 8
  1.2.2.2. Căn cứ vào hình thức đấu thầu. 8
  1.2.3. Phương thức đấu thầu 9
  1.2.3.1. Đấu thầu một túi hồ sơ (một phong bì) 9
  1.2.3.2. Đấu thầu hai túi hồ sơ (hai phong bì) 9
  1.2.3.3. Đấu thầu hai giai đoạn 9
  1.3. Trình tự thực hiện đấu thầu. 10
  1.3.1. Chuẩn bị đấu thầu. 10
  1.3.1.1. Lập kế hoạch đấu thầu: 10
  1.3.1.2. Tổ chuyên gia xét thầu 10
  1.3.1.3. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu 10
  1.3.1.4. Xác định tiêu chuẩn đánh giá 11
  1.3.2. Mời thầu 12
  1.3.2.1. Thông báo quảng cáo mời thầu: 12
  1.3.2.2. Phát hành hồ sơ mời thầu: 12
  1.3.3. Nộp và nhận hồ sơ dự thầu 13
  1.3.4. Mở thầu. 13
  1.3.5. Đánh giá Hồ sơ dự thầu 13
  1.3.5.1. Đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn tư vấn 13
  1.3.5.2. Đánh giá hồ sơ dự thầu về mua sắm hàng hoá và xây lắp 14
  1.3.6. Trình duyệt kết quả trúng thầu 14
  1.3.7. Thương thảo ký hợp đồng 15
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động đấu thầu, khả năng cạnh tranh trong đấu thầu. 15
  1.4.1. Môi trường pháp lý về đấu thầu. 15
  1.4.2. Nhóm nhân tố liên quan đến thực hiện của chủ đầu tư. 18
  1.4.3. Nhóm nhân tố của nhà thầu đấu thầu ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động đấu thầu, khả năng cạnh tranh trong đấu thầu. 19
  1.5. Đấu thầu theo quy định của ngân hàng thế giới và kinh nghiệm của Trung Quốc trong hoạt động đấu thầu. 20
  1.5.1. Các yêu cầu và qui định của ngân hàng Thế giới (WB) 20
  1.5.1.1. Những nguyên tắc về đấu thầu mua sắm của ngân hàng thế giới 20
  1.5.1.2. Tính hợp lệ 21
  1.5.1.3. Những phương pháp đấu thầu mua sắm. 21
  1.5.1.4. Đấu thầu mua sắm hàng hoá hoặc công việc (xây lắp ) 22
  1.5.1.5. Đấu thầu tư vấn 24
  1.5.1.6. Thẩm định và phê duyệt từ phía ngân hàng thế giới 26
  1.5.2. Kinh nghiệm đấu thầu của Trung Quốc 26
  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN I 30
  2.1. Tổng quan về dự án nâng cấp đô thị Việt Nam và dự án nâng cấp đô thị Nam Định. 30
  2.1.1. Tổng quan về dự án nâng cấp đô thị Việt Nam. 30
  2.1.2. Dự án nâng cấp đô thị Nam Định. 31
  2.2. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị Nam Định giai đoạn I năm 2004-2007 34
  2.2.1.Thực trạng hoạt động đấu thầu một số gói thầu xây lắp thuộc các hạng mục của Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định. 34
  2.2.1.1. Khái quát công tác đấu thầu các gói xây lắp Giai đoạn I. 34
  2.2.1.2. Quá trình đấu thầu gói thầu CP4 35
  2.2.1.3. Nhận xét quá rình thực hiện đấu thầu gói thầu xây lắp hạng mục I. 37
  2.2.2. Thực trạng hoạt động đấu thầu một số gói thầu tư vấn thuộc các hạng mục của Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định. 46
  2.2.2.1.Khái quát về các gói thầu tư vấn Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định. 46
  2.2.2.2. Quá trình đấu thầu gói thầu CP7-2: 46
  2.2.2.3. Nhận xét quá trình đấu thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn I 49
  2.2.3. Thực trạng hoạt động đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hoá thiết bị Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định. 55
  2.2.3.1. Khái quát gói thầu mua sắm hàng hoá giai đoạn I dự án: 55
  2.2.3.2. Qúa trình đấu thầu gói thầu CP8 55
  2.2.3.3. Nhận xét chung về hoạt động đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hoá 57
  2.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động đấu thầu dự án nâng cấp đô thị Nam Định giai đoạn I. 61
  2.3.1. Những kết quả đạt được. 61
  2.3.2. Những tồn tại trong việc thực hiện công tác đấu thầu tại Dự án nâng cấp đô thị Nam Định 64
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 67
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN II NĂM 2008-2012. 69
  3.1. Nội dung, kế hoạch thực hiện Dự án nâng cấp đô thị Nam Định giai đoạn II năm 2008-2012. 69
  3.2. Hoàn thiện một số điều kiện cho phù hợp với thông lệ quốc tế. 70
  3.2.1. Hoàn thiện một số nội dung và sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu. 70
  3.2.2. Hoàn thiện đấu thầu tuyển chọn tư vấn cần bổ sung thêm nội dung tuyển chọn tư vấn cá nhân: 72
  3.2.3. Cần có sự điều chỉnh theo hướng chú ý hơn đến chất lượng kỹ thuật, không phải là cạnh tranh bằng giá trong đấu thầu tư vấn 73
  3.2.4. Hoàn thiện cách đánh giá năng lực của nhà thầu cho phù hợp hơn. 76
  3.2.5. Về xác định giá trị gói thầu và giá trúng thầu của Nhà thầu: 77
  3.2.6. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, tổ chuyên gia xét thầu, chuyên nghiệp hoá hoạt động đấu thầu của chủ đầu tư. 79
  3.2.6.1. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà nước: 79
  3.2.6.2. Nâng cao năng lực của chuyên gia xét thầu: 80
  3.2.6.3. Ban quản lý dự án phải thực sự chuyên nghiệp trong hoạt động đấu thầu 82
  3.3. Tăng cường quản lý hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng sau đấu thầu. 85
  3.3.1. Quản lý đấu thầu: 85
  3.3.2. Quản lý hợp đồng sau đấu thầu 86
  3.4. Nâng cao chất lượng đấu thầu của các nhà thầu 88
  3.4.1. Nhà thầu thắng thầu phải đảm bảo tính khả thi thực hiện hợp đồng: 88
  3.4.2. Đảm bảo tính hiệu quả kinh tế của lựa chọn nhà thầu đối với chủ đầu tư 89
  3.4.3. Các nhà thầu cạnh tranh công bằng, bình đẳng 90
  KẾT LUẬN 92
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

  Xem Thêm: Hoàn thiện hoạt động đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị thành phố Nam Định do Ngân hàng thế giới tài trợ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hoạt động đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị thành phố Nam Định do Ngân hàng thế giới tài trợ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status