Ứng dụng chọn mẫu kiểm toán trong thực hiện chương trình kiểm toán
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÍ THUYẾT CHUNG VỀ CHỌN MẪU KIỂM TOÁN 5

I. Giới thiệu tổng quan về chọn mẫu kiểm toán 5
1. Các khái niệm cơ bản về chọn mẫu kiểm toán. 5
2. Chọn mẫu và qui mô kiểm toán 6
3. Chọn mẫu thống kê và chọn mẫu phi thống kê 7
4. Rủi ro chọn mẫu và không chọn mẫu 8
II. Thử nghiệm kiểm soát nhằm đánh giá rủi ro kiểm soát 10
1. Xác định các mục tiêu kiểm toán 10
2. Xác định các điều kiện trệch 11
3. Xác định tổng thể 11
4. Tiến hành các thủ tục thử nghiệm kiểm soát 12
5. Đánh giá bằng chứng (Bước 7) 17
6. Thời gian của các thủ tục thử nghiệm kiểm soát 20
III. Các thủ tục cơ bản để kiểm toán số dư tài khoản. 21
1. Mở rộng mô hình rủi ro 21
2. Sai sót trọng yếu và sai sót có thể chấp nhận được 23
3. Các bước chọn mẫu của kiểm toán số dư tài khoản 24
CHƯƠNG II. THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT VỚI CHỌN MẪU THUỘC TÍNH
38
I. Các định lượng về tỉ lệ và rủi ro 38
1. Rủi ro của việc đánh giá rủi ro kiểm soát quá thấp-Đánh giá mang tính chuyên môn.
38
2. Rủi ro của việc đánh giá rủi ro kiểm soát quá cao-Đánh giá mang tính chuyên môn
42
3. Tỉ lệ trệch có thể chấp nhận - Đánh giá mang tính chuyên môn
43
II. Xác định qui mô mẫu 45
1. Sử dụng bảng 46
2. Sử dụng các tính toán 48
III. Xác định tổng thể - Sự phân lớp 49
IV. Các phương pháp chọn mẫu 50
1. Sử dụng bảng số ngẫu nhiên 50
2. Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống 51
V. Các đánh giá thống kê. 51
1. Sử dụng các bảng đánh giá. 52
2. Sử dụng các tính toán 52
3. Áp dụng nguyên tắc quyết định. 54
4. Ví dụ về kết quả thoả mãn-không thoả mãn 55
V. Chọn mẫu phát hiện - Phát hiện gian lận 55
VI. Lựa chọn qui mô mẫu thử nghiệm kiểm soát. 56
CHƯƠNG III. THỬ NGHIỆM SỐ DƯ VỚI CHỌN MẪU GIÁ TRỊ TIỀN TỆ
59
I. Kiểm toán số dư tài khoản 59
II. Rủi ro việc thừa nhận sai 59
III. Rủi ro của việc bác bỏ sai 61
IV. Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ trong kiêm toán số dư tài khoản
63
V. Ứng dụng chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ (DUS) 64
VI. Tính toán qui mô mẫu DUS 64
VII. Chọn mẫu 65
VIII. Thể hiện bằng chứng về các sai sót dưới dạng tiền tệ 68
1. Tính giới hạn sai sót trên (UEL-Upper Error Limit): Trường hợp không tìm thấy sai sót
68
2. Tính giới hạn sai sót trên (UEL): Trường hợp phát hiện sai sót
68
3. Tính mức sai sót suy diễn có khả năng 71
4. Xác định giá trị cần điều chỉnh 72
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CHỌN MẪU KIỂM TOÁN TRONG THỰC TIỄN KIỂM TOÁN CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM

73
I. Giới thiệu hệ thống kiểm toán AS/2 của công ti kiểm toán nhà nước VACO.
73
1. Các khái niệm liên quan đến chọn mẫu kiểm toán 73
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện việc áp dụng kĩ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ti kiểm toán VACO

75
Phụ lục 78
Kết luận 93
Tài liệu tham khảo 94


Xem Thêm: Ứng dụng chọn mẫu kiểm toán trong thực hiện chương trình kiểm toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng chọn mẫu kiểm toán trong thực hiện chương trình kiểm toán sẽ giúp ích cho bạn.