Kiêm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và kế toán thực hiện
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Mục lục 2
Phần 1 Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình Hàng tồn kho trong báo cáo tài chính 4
1 Đặc điểm của chu trình Hàng tồn kho với tổ chức kế toán Hàng tồn kho 4
1.1 Những đặc điểm chung về chu trình Hàng tồn kho 4
1.2 Tổ chức công tác kế toán Hàng tồn kho 5
2 Chu trình Hàng tồn kho với vấn đề kiểm toán 8
2.1 Chức năng cơ bản của chu trình Hàng tồn kho 8
2.2 Mục tiêu kiểm toán chu trình Hàng tồn kho 9
2.3 Chứng từ kiểm toán trong chu trình Hàng tồn kho 10
3 Quy trình kiểm toán Hàng tồn kho 10
3.1 Lập kế hoạch kiểm toán Hàng tồn kho 10
3.2 Thực hiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho 16
3.3 Kết thúc kiểm toán chu trình hàng tồn kho 29
Phần 2: Thực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty kiểm toán và kế toán hà nội thực hiện tại các doanh nghiệp 31
1 khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh của công ty kiểm toán và kế toán hà nội 31
1.1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31
1.2. Lĩnh vực kinh doanh và thị trường 31
1.3- Khách hàng của CPA 31
1.4- Đội ngũ nhân viên 32
1.5. Kết quả kinh doanh của công ty trong một số năm. 32
1.6- Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 33
1.7- Chương trình kiểm toán chung của CPA HANOI 34
2 Tổ chức thực hiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội tại các doanh nghiệp 35
2.1 Chương trình kiểm toán của công ty kiểm toán và kế toán Hà nội 35
2.2 Lập kế hoạch kiểm toán chu trình hàng tồn kho 35
2.3 Thực hiện Kế hoạch kiểm toán hàng tồn kho 45
2.4 Kết thúc kiểm toán chu trình hàng tồn kho 61
Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện. 65
1. Nhận xét chung 65
1.1. Những ưu điểm 65
1.2. Những tồn tại cần hoàn thiện 68
2. Sự cần thiết phải hoàn thiện 70
2.1 Nhu cầu quản lý 70
2.2 Xu hướng hội nhập 71
3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội 73
3.1 Trong giai đoạn lập kế hoạch 73
3.2 Trong giai đoạn thực hiện kế hoạch 77
4. Một số điều kiện cần thiết để đảm bảo tính khả thi của các kiến nghị 78
Kết luận 80
Tài liệu tham khảo 81
Phụ lục


Xem Thêm: Kiêm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và kế toán t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiêm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và kế toán t sẽ giúp ích cho bạn.