Hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Tổng Công ty xây dựng thuỷ lợi I
MỤC LỤC

Lời mở đầu
Chương I: Lý luận chung về kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp
I- Nhiệm vụ kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp
1.1. Khái niệm về TSCĐ
1.2. Đặc điểm và và yêu cầu quản lý TSCĐ
1.3. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ
1.4. Phân loại và đánh giá
1.4.1. Phânloại TSCĐ
a- Phân loại theo hình thái biểu hiện kết hợp với đặc trưng kỹ thuật
b- Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu
c- Phân loại theo tình hình sử dụng
1.4.1. Dánh giá TSCĐ
a- Đánh giá theo nguyên giá
b- Đánh giá theo giá trị còn lại
II- Kế toán chi tiết TSCĐ
1- Kế toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán doanh nghiệp
2- Kế toán chi tiết TSCĐ tại các đơn vị, bộ phận sử dụng bảo quản TSCĐ
III- Kế toán tổng hợp TSCĐ
1- Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ
a- Chứng từ kế toán
b- Tài khoản sử dụng
c- Các trường hợp tăng TSCĐ hữu hình chủ yếu
d- Trình tự kế toán
2- Lế toán tổng hợp giảm TSCĐ
a- Chứng từ kế toán
b- Tài khoản sử dụng
c- Các trường hợp giảm TSCĐ hữu hình
d- Trình tự kế toán
3- Kế toán khấu hao TSCĐ
a- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ
b- Tài khoản sử dụng
c- Trình tự kế toán
4- Kế toán sửa chữa TSCĐ
a- Tài khoản sử dụng
b- Trình tự kế toán
Chương II: Thực trạng kế toán TSCĐ tại Tổng Công ty xây dựng Thuỷ Lợi 1
I- Đặc điểm tình hình Công ty
1- Quá trình hình thành và phát triển
2- Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh
3- Đặc điểm hệ thống tổ chức quản lý
4- Tổ chức bộ máy tài chính kế toán
II- Đặc điểm về TSCĐ ở Tổng Công ty xây dựng thuỷ lợi 1
1- Đặc điểm
2- Phân loại
3- Đánh giá
III- Kế toán chi tiết TSCĐ
IV- Kế toán tổng hợp TSCĐ
1- Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ
2- Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ
3- Kế toán khấu hao TSCĐ
4- Kế toán sửa chữa TSCĐ
Chương III: Đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ của Công ty
I- Đánh giá về công tác kế toán TSCĐ
1- Ưu điểm
2- Những tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện
II- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty
Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Tổng Công ty xây dựng thuỷ lợi I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Tổng Công ty xây dựng thuỷ lợi I sẽ giúp ích cho bạn.