Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty VIEXXIM
MỤC LỤC

Trang
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN 1
TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ I. Những vấn đề chung về tiêu thụ sản phẩm. 1

1.Khái niệm. 1
2.Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm 1
II. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 2
III. Tổ chức kế toán tiêu thụ 2
1. Doanh thu bán hàng 2
1.1. Khái niệm và phương pháp xác định doanh thu bán hàng 2
1.2. Chứng từ kế toán sử dụng 4
1.3. Tài khoản kế toán sử dụng 4
2. Trình tự kế toán tiêu thụ trong các phương thức bán hàng 5
2.1. Bán hàng trong nước 5
2.1.1. Phương thức bán hàng trực tiếp 5
2.1.2. Phương thức bán hàng đại lý 5
2.1.3. Phương thức bán hàng trả góp 5
2.1.4. Phương thức tiêu thụ theo phương pháp hàng đổi hàng 6
2.2. Bán hàng ngoài nước ( xuất khẩu) 6
2.2.1. Kế toán xuất khẩu trực tiếp. 6
2.2.2. Kế toán xuất khẩu uỷ thác 7
IV. Kế toán giá vốn hàng bán 7
1. Khái niệm 7
2. Nguyên tắc tính giá vốn 7
3. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho 7
4. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán 7
5. V. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 8
1. Kế toán chi phí bán hàng 8
1.1. Khái niệm 8
1.2. Chứng từ kế toán sử dụng 8
1.3. Tài khoản kế toán sử dụng 8
1.4. Trình tự kế toán chi phí bán hàng 9
2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 9
2.1. Khái niệm 9
2.2. Chứng từ kế toán sử dụng 9
2.3. Tài khoản kế toán sử dụng 9
2.4. Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 9
VI. Tổ chức kế toán xác đinh kết quả hoạt động tiêu thụ 10
1. Khái niệm và nội dung 10
2. Tài khoản kế toán sử dụng 10
3. Trình tự kế toán xá định kết quả tiêu thụ 10

PHẦN II : TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH
kết quả tiêu thụ tại công ty phát triển XNK & đầu tư . 11
I. Đặc điểm chung về Công ty 11
1. Quá trình hình thành và phát triển 11
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty 12
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 14
4. Một số đặc diểm chủ yếu của công tác kế toán tạI Công ty 15
II. Thực trạng kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kế quả tiêu thụ 17
1. Tổ chức kế toán doanh thu tiêu thụ của Công ty 17
1.1. Nội dung doanh thu tiêu thụ của Công ty 17
1.2. Chứng từ kế toán sử dụng 17
1.3. Tài khoản kế otán sử dụng 17
1.4. Trình tự kế toán doanh thu tiêu thụ 17
2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 19
2.1. Tài khoản kế toán sử dụng 19
2.2. Trình tự hạch toán 19
3. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty 20
3.1. Tài khoản sử dụng 20
3.2. Phương pháp tính giá vốn hàng bán 20
3.3. Trình tự hạch toán 20
4. Kế toán tập hợp chi phí bán hàng ( CPBH) 21
4.1. Nội dung CPBH 21
4.2. Tài khoản sử dụng 21
4.3. Trình tự hạch toán 21
5. Kế toán tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) 21
5.1. Nội dung CPQLDN 21
5.2. Tài khoản sử dụng 22
5.3. Trình tự hạch toán 22
6. Tổ chức kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty 22
6.1. Xác định kết quả tiêu thụ 22
6.2. Tài khoản sử dụng 23
6.3. Trình tự hạch toán 23
PHẦN III : MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY VIEXXIM 24
I.Nhận xét chung về tình hình tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty 24
1. Ưu điểm 24
2. Nhược điểm 25
II. Một số ý kiến để xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán
tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty. 26
1. Ý kiến thứ nhất : Về trình tự ghi sổ kế toán 26
2. Ý kiến thứ hai : Về hệ thống sổ sách kế toán sử dụng tại Công ty 26
3. Ý kiến thứ ba : Về lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi 32
KẾT LUẬN 34


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty VIEXXIM
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty VIEXXIM sẽ giúp ích cho bạn.