Một số vấn đề về kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại NHN0 & PTNT Hà Nội
MỤC LỤC

Trang
Lời nói đầu 1
CHƯƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 3
1.1. Vai trò của TDNH trong nền kinh tế quốc dân 3
1.1.1. Vai trò của TDNH đối với nghiệp phát triển kinh tế 3
1.1.2. Vai trò của TDNH đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh 5
1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 8
1.2.1. Vai trò của kế toán ngân hàng 8
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 8
1.2.3. Vai trò của kế toán cho vay 9
1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán cho vay 9
1.3. Các phương thức cho vay, chứng từ và tài khoản kế toán nghiệp vụ cho vay 10
13.1. Phương thức cho vay 10
1.3.2. Chứng từ kế toán cho vay 13
1.3.3. Tài khoản dùng trong kế toán cho vay 14
1.4. Qui trình kế toán cho vay 17
1.4.1. Qui trình kế toán cho vay, thu nợ đối với cho vay từng lần 17
1.4.2. Qui trình kế toán cho vay theo HMTD 23

CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NHNO & PTNT NAM HÀ NỘI 25
2.1. Khái quát tình hình hoạt động của NHNo & PTNT Nam Hà nội 25
2.1.1. Giới thiệu chung 25
2.1.2. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Nam Hà nội 27
2.1.3.Đánh giá hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Nam Hà nội. 28
2.2. Tình hình thực hiện kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại NHNo & PTNT Nam Hà nội 32
2.2.1. Văn bản thực hiện cho vay tại ngân hàng Nam Hà Nội 32
2.2.2. Qui trình thực hiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Chi nhánh Nam Hà nội 33

CHƯƠNG III- MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NHNO & PTNT NAM HÀ NỘI 46
3.1. Về phương thức cho vay 46
3.2. Chứng từ dùng trong kế toán cho vay 49
3.3. Vấn đề hạch toán ngoại bảng 51
3.4. Cách tính lãi vay 51
3.5. Vấn đề trả nợ gốc trước hạn 52

Kết luận 54
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Một số vấn đề về kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại NHN0 & PTNT Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại NHN0 & PTNT Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.