Kế toán hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Điện cơ Thống Nhất HN
LỜI NÓI ĐẦU

Sau khi chuyển nền kinh tế nước ta từ cơ chế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp được mở rộng và phát triển về mọi mặt, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động theo kinh tế thị trường. Quá trình sản xuất là quá trình tạo ra giá trị của sản phẩm thì tiêu thụ thành phẩm là quá trình thực hiện giá trị đó.
Việc tiêu thụ thành phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá. Qua tiêu thụ sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Qua tiêu thụ, tính chất hữu ích của sản phẩm vốn được xác định một cách hoàn toàn. Có tiêu thụ sản phẩm mới chứng tỏ được năng lực kinh doanh của công ty, thể hiện kết quả của công tác nghiên cứu thị trường . Sau quá trình tiêu thụ, công ty không những thu hồi được tổng số chi phí có liên quan đến việc chế tạo và tiêu thụ sản phẩm, mà còn thể hiện giá trị lao động thặng dư, đây là nguồn quan trọng nhằm tích luỹ vào ngân sách nhà nước, và các công ty nhằm mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.
Như vậy việc quản lý và tiêu thụ là vấn đề rất quan trọng, kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính . Để quản lý điều hành các hoạt động trong đó có quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, đòi hỏi phải có bộ máy kế toán hoàn thiện.
Công ty Điện Cơ Thống Nhất Hà Nội là công ty có bộ máy kế toán tổ chức và hoạt động khá chặt chẽ trong việc quản lý và tiêu thụ thành phẩm đảm bảo tốt quá trình nhập xuất kho thành phẩm cũng như việc xác định kết quả kinh doanh, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại. Bởi vậy trong thời gian thực tập tại công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội được sự giúp đỡ của các phòng ban, đặc biệt là phòng tài vụ với sự chỉ bảo nhiệt tình của các cô chú trong phòng và sự hướng dẫn tận tình của Tiến sĩ Lê Quang Bính em dã chọn đề tài "Kế toán hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội " làm luận văn tốt nghiệp của mình với hy vọng đóng góp một vài ý kiến nhỏ bé của mình nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tại công ty.Nội dung báo cáo gồm ba chương:
Chương một: Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp sản xuất.
Chương hai: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội.
Chương ba: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội.

CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM
TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

I. THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ
1. Thành phẩm và yêu cầu quản lý:
Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất do các bộ phận sản xuất chính và phụ của doanh nghiệp tiến hành, đã qua kiểm tra và đáp ứng mọi tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng quy định và được nhập kho hoặc giao trực tiếp cho khách hàng.
Bán thành phẩm là những sản phẩm chỉ kết thúc ở một giai đoạn chưa qua giai đoạn công nghệ cuối cùng nhưng cũng được nhập kho hay bán cho khách hàng thì nó cũng có ý nghĩa như thành phẩm.
Việc phân định khái niệm trên tạo điều kiện cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiêu thụ thành phẩm cũng như việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh.
Khi qua các giai đoạn chế biến, thành phẩm được biểu hiện dưới hai hình thái là hiện vật và giá trị. Bởi vậy, trong công tác quản lý chúng ta cần phải chú ý đến cả hai hình thái đó. Quản lý thành phẩm chặt chẽ là vấn đề cần thiết vì sản phẩm là kết quả lao động của con người sản xuất ra. Do vậy mọi mất mát nảy sinh sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và thu nhập của người lao động. Việc quản lý thành phẩm phải bám sát vào các vấn đề sau:
ã Quản lý về sự biến động nhập xuất tồn kho của các thành phẩm trên các chỉ tiêu là số lượng và giá trị.
ã Quản lý về số lượng sản phẩm đòi hỏi thường xuyên phản ánh giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất, tình hình xuất nhập tồn kho thành phẩm, giải quyết thành phẩm tồn đọng để tạo điều kiện tăng vòng quay của vốn
ã Quản lý về chất lượng thông qua bộ phận KCS để phát hiện kịp thời các thành phẩm kém chất lượng, loại khỏi dây chuyền sản xuất, tạo lại sản phẩm.
ã Theo dõi chặt chẽ theo chủng loại thành phẩm xuất bán từ đó giúp cho việc tính toán xác định đúng kết quả từng loại
Đánh giá thành phẩm:
Việc đánh giá thành phẩm là dùng tiền biểu hiện giá trị thành phẩm theo những nguyên tắc nhất định trong quản lý và hạch toán thành phẩm phải đánh giá theo giá giá thành thực tế, gồm những chi phí bỏ ra để cấu thành nên sản phẩm như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến được đánh giá theo giá thành thực tế gia công gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đem gia công, chi phí thuê gia công, chi phí vận chuyển bốc xếp .
Đánh giá thành phẩm theo hai phương pháp:
a. Phuơng pháp tính trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho trong trường hợp kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết thành phẩm theo trị giá mua thực tế của thành phẩm.
Theo cách đánh giá này, có thể tính trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho theo các phương pháp sau:
ỉ Phương pháp giá thực tế đích danh:
Theo phương pháp này thành phẩm xuất kho thuộc lô hàng mua vào nào thì được tính trị giá (Đơn giá) thực tế xuất kho của lô hàng đó. Phương pháp này thường được áp dụng với những mặt hàng có giá trị và kinh doanh ít mặt hàng
ỉ Phương pháp tính giá trị thực tế bình quân gia quyền
Theo phương pháp này, trước tiên phải tính được đơn giá thực tế của mặt hàng theo công thức sau:
Trị giá thực tế của thành phẩm Trị giá thực tế của thành phẩm
Đơn giá tồn kho đầu kỳ + nhập kho trong kỳ
thực tế =
bình quân Số lượng thành phẩm Số lượng thành phẩm
tồn kho đầu kỳ + nhập kho trong kỳ
SAU ĐÓ TÍNH TRỊ GIÁ MUA CỦA THÀNH PHẨM XUẤT KHO TRONG KỲ CHO TỪNG THÀNH PHẨM BẰNG CÔNG THỨC:
Trị giá thực tế của Số lượng thành Đơn giá thực tế
thành phẩm xuất kho = phẩm xuất kho * bình quân
Đơn giá thực tế bình quân tính cho cả kỳ hạch toán hoặc tính trước cho mỗi lần xuất hàng


Xem Thêm: Kế toán hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Điện cơ Thống Nhất HN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Điện cơ Thống Nhất HN sẽ giúp ích cho bạn.