Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại nhà máy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

A- Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
I- Các khái niệm và đặc điểm
II- Hạch toán chi tiết thành phẩm
III- Hạch toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm
IV- Kế toán tiêu thụ thành phẩm
B- Hạch toán chi phí bán hàng, chí phái quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thu
I- Kế toán chi phí bán hàng
II- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
III- Kế toán xác định kết quả kin doanh
IV- hạch toán thuế GTGT phải nộp
C - Hình thức tổ chức sổ kế toán
PHẦN THỨ 2- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN
A/- Giới thiệu về công ty
I- Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy
II-Đặc điểm qui trình công nghệ của việc sản xuất sản phẩm
III- Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
IV- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất.
V-Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
B/ Thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại nhà máy Thiết bị Bưu điện
1- Hạch toán chi tiết thành phẩm
2-Hạch toán tổng hợp thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm
2.1- Hạch toán thành phẩm
2.2- Kế toán tiêu thụ thành phẩm
2.3- Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu tại nhà máy TBBĐ
2.4- Kế toán thuế GTGT phải nộp trong kỳ
2.5-Kế toán các khoản phải thu
3- Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại nhà máy
4- Kế toán xác định kết quả kinh doanh ở nhà máy Thiết bị Bưu điện
PHẦN THỨ BA : HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN
I-Nhận xét ưu nhược điểm của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở nhà máy Thiết bị Bưu điện.
II- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại nhà máy Thiết bị Bưu điện


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ t sẽ giúp ích cho bạn.