Tên đề tài:
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN (LAO ĐỘNG), TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ANH
LỜI MỞ ĐẦU


Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận vừa là mục tiêu, vừa là động lực của các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp muốn đảm bảo có lợi ích và phát triển lời nhuận từ đó nâng cao lợi ích của người lao động thì các doanh nghiệp cần phải tìm mọi cách tiết kiệm chi phí trong quá trình kinh doanh. Chi phí tiền lương trên một đơn vị sản phẩm đóng vai trò the chốt trong vấn đề thúc đẩy tăng năng xuất lao động, tăng lợi ích cho doanh nghiệp.


Xác định được tầm quan trọng và vai trò của tiền lương trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ lao động và Thường binh Xã hội ban hành nhiều quết định liên quan đến việc trả lương và chế độ khác khi tính lương cho người lao động. Đồng thời Bộ Tài Chính cũng ban hành nhiều văn bản quy định cách thức hạch toán lương và các khoản trích theo lương tại các doanh nghiệp. Thức tế cho thấy mỗi doanh nghiệp có đặc thù sản xuất và lao động riêng khác nhau, mà có sự khac nhau tại các doanh nghiệp khác. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp cần phải vận dụng linh hoạt các quyết định, nghị định các văn bản quy định về tiền lương của các cấp, các ban hành liên quan (Bộ lao động và Thường bình Xã hội, Bộ tài chính .) vào hạch toán tiền lương tại doanh nghiệp sao cho phù hợp với cơ cấu, chức năng quy mô hoạt động của doanh nghiệp.


Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thường Mại Thành Anh đã và đang vận dụng như thế nào trong hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương để đạt được như mục tiêu và lợi nhuận mong muốn.


Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thường mại Thành Anh, với sự giúp đỡi nhiệt tình của các anh , các chị công tác tại Công ty cùng sự hướng dẫn chỉ bảo cặn kẽ của thầy hướng dẫn, với mong muốn tìm hiểu về công tác kế toán từ đó đưa ra ý kiến đề xuất có thế góp phần hoàn thiện công tác tiền lương tại doanh nghiệp, em chọn đề tại:
Hoàn thiện hạch toán (lao động), tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thường Mại Thành Anh”.

Ngoài phần mở đầu nội dung chuyên đề gồm 3 phần.
Phần I: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.
Phần II: Tình hình thực tế về kế hạch tiền lươngvà các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Xây dựng và thường mại Thành Anh
Phần III: Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh.


Mục đích viết bài của em: Xem xét toàn bộ nội dụng hạch toán tiền lương và các khoản phụ phí theo lương tại công ty cổ phần Xăy dựng và Thường mại Thành Anh. Nhằm tìm ra những tồn tại, tứ đó đưa ra các giải pháp để giải quyết tồn tại. Thông qua thực tế kết hợp những kiến thức đã được học tại trường, sẽ góp phần củng cố kiến thức góp sức minh cho xã hội mai sau:
Do hạn ché về thời gian, kinh nghiệm thực tiễn nên bản chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Kinh mong sự đóng góp ý kiến của thầy hướng dẫn, các thầy cô trong bộ môn và các bạn.

Mục lục


Lời mở đầu
Phần I: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất. 3
I: Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và lao động 3
1. Khái niệm tiền lương vai trò phân loại các hình thức trả lương. 3
1.1. Khái niệm về tiền lương và lao động 3
1.2. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 4
1.3. Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất 5
1.4. Các hình thức trả lương. 7
2. Một số chế độ khác khi tính lương 11
2.1. Chế độ thưởng 11
2.2. Chế độ cấp 12
2.3. Chế độ trả lương khi ngừng việc 12
2.4. Chế độ trả lương làm thêm giờ 12
3. Yêu cầu, nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 13
II. Hạch toán lao động tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất. 15
1. Hạch toán lao động tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất. 15
1.1. Hạch toán số lượng lao động 15
1.2. Hạch toán thời gian lao động 16
2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 18
2.1 Tài khoản sử dụng 18
2.2. Nội dung và phương pháp hạch toán 22


Phần II. Tình hình thực tế và hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh. 28
I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh. 28
1. Quá trình hình thành và phát triển . 28
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 29
Chức năng nhiệm vụ 29
Sơ lược về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh
Ngành nghề và quy mô và đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh.
II. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh. 38
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 38
2. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán 40
Chứng từ kế toán
Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh
Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh 42
Thủ tục chứng từ 42
Tài khoản sử dụng 42
Phương pháp hạch toán kế toán
Kế toán các khoản trích theo lương 48
3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 52


Phần III. Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thường Mại thành Anh 65
I. Đánh giá về công tác quản lý hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 65
1. Công tác kế toán chung 65
2. Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 66
2.1. Hạch toán chi tiết 66
2.2. Hạch toán tổng hợp 66
II. Thuận lợi, khó khăn phương hướng, mục tiêu của Công ty cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh trong việc sử dụng quỹ lương. 66
1. Thuận lợi, khó khăn 66
2.Phương hướng, mục tiêu. 67
III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh. 68
Kết luân. 69


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán (lao động), tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Xây dự
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán (lao động), tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Xây dự sẽ giúp ích cho bạn.