Tên đề tài:
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG NINH
LỜI NÓI ĐẦU


Trong hệ thống chỉ tiêu kế toán doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác định kết quả sản xuất và kinh doanh mà cụ thể là lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh đó. Trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp chỉ tồn tại khi hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận nhiều hay ít cũng phải bù đắp được chi phí bỏ ra.


Xuất phát từ tầm quan trọng trong chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đề ra những giải pháp có hiệu quả, có tính thực thi nhất và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời với những biện pháp cụ thể phải tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng theo phương pháp.


Đối với ngành xây dựng, nhìn một cách tổng thể các doanh nghiệp xây dựng cơ bản chủ yếu hoạt động trên số vốn do ngân sách Nhà nước cấp. Xuất phát từ điểm đó, các doanh nghiệp tự trang trải trong sản xuất kinh doanh có lãi. Để đạt được điều này vấn đề trước mắt tự hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do đặc thù của ngành xây dựng khác với các ngành khác như: Chi phí sản xuất ra không giống nhau, chu kỳ sản xuất kinh doanh kéo dài từ chu kỳ này sang chu kỳ sau nên việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hết sức phức tạp.


Những nhận thức có được từ công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và qui hoạch xây dựng Quảng Ninh là nhờ có sự chỉ bảo, hướng dẫn, sự giúp đỡ của thầy cô và ban lãnh đạo công ty nhất là cán bộ phòng kế toán kết hợp với sự lỗ lực của bản thân, em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu công tác kế toán của công ty và đã hoàn thiện đề tài báo cáo với đề tài: “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và qui hoạch xây dựng Quảng Ninh.”


Mặc dù em rất cố gắng tìm hiểu, song do thời gian có hạn và trình dộ hạn chế nên chuyên đề còn có những sai sót khiếm khuyết về nội dung cũng như hình thức. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, của cán bộ nhân viên phòng kế toán của công ty để bài viết của em hoàn thiện hơn.

Chuyên đề thực tập gồm 3 phần:
Phần I: Những vấn đề cơ bản về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất trong các doanh nghiệp Tư vấn thiết kế và quy hoạch xây dựng
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và quy hoạch xây dựng Quảng Ninh.
Phần III: Một số nhận xét và đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và quy hoạch xây dựng Quảng Ninh.


MỤC LỤC


Lời nói đầu 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3
2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 4
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 8
1. Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất 8
2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 9
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 16
1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 16
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 17
3. Phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất 18
IV. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT (THEO CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN) 20


PHẦN II THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG NINH 22
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUI HOẠCH VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUẢNG NINH 22
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22
2. Đặc điểm kinh doanh 23
3. Bộ máy quản lí 23
4. Thực trạng hiện nay 24
5. Công tác tổ chức kế toán. 26
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TI CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUI HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG NINH 29
1. Tổ chức công tác kế toán 29
2. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của công ty. 41
3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế qui hoạch xây dựng Quảng Ninh. 42
4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì. 51
5. Phương pháp tính giá thành 52


PHẦN III NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUI HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG NINH 54
I. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 54
1. Thành tựu đạt được của công tác kế toán chi phí sản xuất kinh doanh 55
2. Hạn chế trong công tác kế toán của công ty. 56
II. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUI HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG NINH 57
KẾT LUẬN 60


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và qui hoạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và qui hoạ sẽ giúp ích cho bạn.