Tên đề tài:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
Mở bài


Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp may mặc Việt Nam luôn đứng trước những thách thức to lớn. Trước sự cạnh tranh khắc nghiệt của các nước trong khu vực (đặc biệt là Trung Quốc), các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp may mặc nói riêng luôn phải tìm cho mình một hướng đi hợp lý để tồn tại và phát triển. Một trong số các giải pháp cần phải thực hiện: tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống; có chiến lược tìm kiếm bạn hàng, thâm nhập thị trường mới; cập nhật các thông tin thị trường để kịp thời ứng phó, nâng cao quản lý. Do đó, để tạo ra sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp may mặc nói riêng thì đòi hỏi phải có một bộ máy kế toán hiệu quả.
Bộ máy kế toán hiệu quả giúp quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết cho ban giám đốc.
Trên cơ sở đó, nhóm chúng tôi xin được trình bày bài tập nhóm ”Thực trạng công tác kế toán tại các doanh nghiệp may mặc Việt Nam và đề xuất giải pháp

Bài tập nhóm gồm 3 phần:
Phần I.: Tổng quan về công tác kế toán
Phần II: Thực trạng kế toán tại các doanh nghiệp may mặc Việt Nam
Phần III: Đề xuất giải pháp


Mục lục

I. Tổng quan về công tác kế toán 4
1. Khái niệm, lịch sử ra đời kế toán trong doanh nghiệp: 4
1.1. Khái niệm: 4
1.2. Lịch sử ra đời và hình thành của kế toán: 4
2. Chức năng của hệ thống kế toán 5
3. Phân loại 5
3.1. Kế toán trong doanh nghiệp có thể được phân chia theo nhiều cách : 5
3.2. Kế toán tài chính và kế toán quản trị : 6
4. Vai trò của công tác kế toán trong doanh nghiệp 8
4.1. Đối với doanh nghiệp: 8
4.2. Đối với Nhà nước: 9
5. Đối tượng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế toán trong doanh nghiệp 9
5.1. Đối tượng kế toán 9
5.2. Nhiệm vụ kế toán 10
6. Tổ chức công tác kế toán: 10
6.1. Tổ chức vận dụng các chính sách, chế độ, thể lệ về kế toán được qui định, các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được thừa nhận 11
6.2. Tổ chức hệ thống chứng từ, sổ kế toán và báo cáo kế toán: 11
6.3. Tổ chức vận dụng các công việc kế toán: 12
6.4. Một số nhân tố ảnh hưởng tới công tác kế toán trong các DN 12


II. thực trạng công tác kế toán tại các doanh nghiệp may mặc Việt Nam 14
1. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam 14
2. Đối với ngành maymặc 15


III. Gỉai pháp 17
1. Hoàn thiện việc phân loại chi phí 17
2. Hoàn thiện hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng 17
3. Lựa chọn kỳ tính giá thành phù hợp, phục vụ kịp thời thông tin cho quản trị doanh nghiệp 18
4. Xây dựng hệ thống định mức chi phí sản xuất 19
5. Xây dựng và vận hành hệ thống kế toán quản trị chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm 19
6. Về bản thân doanh nghiệp 20
7. Về phía nhà nước 21
Kết luận 22
Danh mục tham khảo 23


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tại các doanh nghiệp may mặc Việt Nam và đề xuất giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tại các doanh nghiệp may mặc Việt Nam và đề xuất giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.