Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Vang Pháp Vàng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Vang Pháp Vàng


  Tên đề tài:
  KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VANG PHÁP VÀNG
  Lời nói đầu


  Trong những năm qua, cơ chế quản lý quản kinh tế của nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Kế toán với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính đã có những cải tiến và hoàn thiện từng bước theo mức độ phát triển và yêu cầu của cơ chế quản lý.


  Sự phát triển tất yếu và mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay làm nảy sinh ra nhiều vấn đề khó khăn trong quá trình quản lý ngày càng chứng minh sự cần thiết của công cụ kế toán.Đặc biệt là quá trình tiêu thụ hàng hóa được coi là khâu rát quan trọng trong kinh doanh nên kế toán tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp cần được quan tâm thật sự thỏa đáng .Vì thông qua tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp mới có điều kiện bù đắp toàn bộ chi phí bỏ ra trong quá trình kinh doanh và tiêu thu hàng hóa.

  Công ty TNHH Vang Pháp Vàng chủ yếu là kinh doanh về rượu ,mua bán các loại rượu rồi đem tiêu thụ trên khắp mọi miền đất nước trải dài từ bắc vào nam , kể cả ở một số nước anh em bạn bè như : lào , campuchia .Cùng tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường công ty đã và đang cố gắng để thích ứng với cơ chế của nền kinh tế hiện nay.

  Cũng giống như các công ty khác , công ty TNHH Vang Pháp Vàng phần hành kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa là công cụ hữu ích cho người quản trị doanh nghiệp và được công ty đặc biệt chú trọng.

  Nhận thức rõ tầm quan trọng của tổ chức kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa về mặt lý luận cũng như thực tiễn ,với mong muốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này, em đã chọn đề tài “kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa

  Chuyên đề gồm 3 chương:
  CHƯƠNG I: Lý luận chung về hạch toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
  CHƯƠNG II: Thực trạng tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại hàng hóa Công ty TNHH Vang Pháp Vàng
  CHƯƠNG III: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết qủa tiêu thụ tại Công ty TNHH Vang Pháp Vàng
  Do thời gian hiểu biết còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót ,em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và bạn bè để em được hiểu biết nhiều hơn về vấn đề này.


  Với lòng biết ơn sâu sắc của mình em xin trân thành cảm ơn thầy giáo _Tiến sĩ Văn Bá Thanh đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề thực tập nghiệp vụ này.


  Em xin trân thành cảm ơn ban giám đốc ,các phòng ban đặc biệt là các anh chị ,cô chú trong ban kế toán tài chính của công ty TNHH Vang Pháp Vàng đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty


  MụC LụC


  Chương I : Lý LUậN CHUNG Về HạCH TOáN QUá TRìNH TIÊU THụ & XáC ĐịNH KếT QUả TIÊU THụ TRONG DOANH NGHIệP KINH DOANH THƯƠNG MạI
  I . Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại và ảnh hưởng của nó tới hạch toán tiêu thụ hàng hóa trong cơ chế thị trường
  II . lý luận chung về tiêu thụ hàng hóa
  1 . Khái niệm _ý nghĩa _Yêu cầu & Nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ hàng hóa
  1.1 Khái niệm chung về tiêu thụ hàng hóa
  1.2 ý nghĩa
  1.3 Yêu cầu của việc hạch toán tiêu thụ hàng hóa
  1.4 Nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ hàng hóa
  2 . Các phương thức tiêu thụ hàng hóa
  2.1 Phương thức tiêu thụ trực tiếp
  2.1.1 Bán buôn hàng hóa
  2.1.2 Bán lẻ hàng hóa
  2.2 Phương thức gửi bán
  2.3 Phương thức bán hàng đại lý
  2.3.1 Đối với bên giao đại lý
  2.3.2 Đối với bên nhận đại lý
  2.4 Phương thức bán hàng trả góp
  2.5 Phương thức bán hàng đổi hàng
  2.6 Tiêu thụ nội bộ
  3 . Các phương pháp xác định giá vốn
  3.1 Chi phí thu mua & và phân bổ chi phí thu mua
  3.1.1 Chi phí thu mua
  3.1.2 Phân bổ chi phí thu mua
  3.2 Phương pháp trị giá hàng xuất bán
  3.2.1 Phương pháp giá đơn vị bình quân
  3.2.2 Phương pháp nhập trước –xuất trước
  3.2.3 Phương pháp nhập sau –xuất trước
  3.2.4 Phương pháp giá thực tế đích danh
  3.2.5 Phương pháp xác định theo giá hàng tồn kho cuối kì trên cơ sở giá mua cuối cùng
  3.2.6 Phương pháp giá hạch toán
  4 Tài khoản chứng từ hạch toán tiêu thụ hàng hóa
  4.1 Tài khoản sử dụng hạch toán
  4.1.1 Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên
  4.1.2 Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kì
  4.2 Thủ tục chứng từ ban đầu của hạch toán quá trình tiêu thụ
  III . PHƯƠNG PHáP HạCH TOáN TIÊU THụ HàNG HóA TRONG DOANH NGHIệP THƯƠNG MạI
  1 Hạch toán chi tiết hàng hóa
  1.1 Phương pháp thẻ song song
  1.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
  1.3 Phương pháp sổ số dư
  2 . Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
  2.1 Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
  2.1.1 Phương pháp tiêu thụ trực tiếp
  2.1.2 Phương thức bán hàng đại lý
  2.1.3 Phương thức bán hàng trả góp
  2.1.4 Phương thức bán hàng đổi hàng
  2.1.5 Tiêu thụ nội bộ
  2.2 trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các mặt hàng chịu thuế tiêu thuế tiêu thụ đặc biệt
  3 Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa đối với doanh nghiệp hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì
  IV HạCH TOáN CáC NGHIệP Vụ CHIếT KHấU BáN HàNG – HàNG BáN Bị TRả LạI –GIảM GIá HàNG BáN
  1 Hạch toán chiết khấu bán hàng
  2 Hạch toán hàng bán bị trả lại
  2.1 Nội dung
  2.2 tài khoản sử dụng
  2.3 Trình tự hạch toán
  3 Hạch toán giảm giá hàng bán
  3.1 Nội dung
  3.2 tài khoản sử dụng
  3.3 Trình tự hạch toán
  V HạCH TOáN CHI PHí BáN HàNG –CHI PHí QUảN Lý DOANH NGHIệP & XáC ĐịNH KếT QUả
  1 Hạch toán chi phí bán hàng
  2 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  3 Hạch toán kết quả tiêu thụ
  VI CáC HìNH THứC Sổ Kế TOáN
  1 Hình thức nhật kí sổ cái
  1.1 Nội dung
  1.2 điều kiện vận dụng
  2 Hình thức chứng từ ghi sổ
  2.1 Nội dung
  2.2 Điều kiện vận dụng
  3 Hình thức nhật kí chung
  3.1 Nội dung
  3.2 Điều kiện vận dụng
  4 Hình thức nhật kí chứng từ
  4.1 Nội dung
  4.2 Điều kiện vận dụng


  CHƯƠNG II : TìNH HìNH THựC Tế Về Tổ CHứC CÔNG TáC Kế TOáN LƯU CHUYểN HàNG HóA Và XáC ĐịNH KếT QUả TIÊU THụ HàNG HóA CủA CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  A . TìNH HìNH ĐặC ĐIểM CHUNG CủA CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  I . TổNG QUAN Về CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  II . QUá TRìNH HìNH THàNH Và PHáT TRIểN CủA CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  1 Quá trình hình thành và phát triển
  2 Chức năng nhiệm vụ kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của công ty
  2.1 Chức năng hoạt động
  2.2 Nhiệm vụ của công ty
  3 Thị trường mua và bán hàng
  III CƠ CấU Tổ CHứC Bộ MáY QUảN Lý- CÔNG TáC Ké TOáN Và Sổ Kế TOáN TạI CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý
  2.Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
  V. Tổ CHứC Bộ MáY Kế TOáN CÔNG TáC Kế TOáN Và Sổ Kế TOáN TạI CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  1. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán
  1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
  1.2 chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
  2. Hình thức sổ kế toán
  2.1. Hình thức sổ kế toán
  2.2. Trình tự ghi sổ kế toán
  2.3. Chế độ kế toán
  B TìNH HìNH THựC Tế Về Tổ CHứC CÔNG TáC Kế TOáN LƯU CHUYểN HàNG HóA Và XáC ĐịNH KếT QUả TIÊU THụ CủA CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  I Tổ CHứC HạCH TOáN TIÊU THụ HàNG HóA CủA CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  1 Phương thức tiêu thụ hàng hóa
  1.1 Phương thức bán buôn trực tiếp
  1.1.1 Bán buôn qua kho công ty
  1.2 Phương thức bán buôn điều động nội bộ công ty
  1.3 Phương thức bán lẻ
  2 Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho
  3 Chính sách giá cả
  4 Hệ thống tài khoản áp dụng vào hạc toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
  5 Chứng từ sổ sách kế toán và quy trình hạch toán trên máy nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa
  5.1 Chứng từ sổ sách phục vụ công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa
  5.2 Trình tự hạch toán trên máy nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa
  6 hạch toán tiêu thụ hàng hóa
  6.1 Hạch toán chi tiết hàng hóa
  6.2 Hạch toán chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ hàng Hóa
  6.2.1 Hạch toán theo phương pháp bán buôn trực tiếp
  6.2.2 Hạch toán theo phương thức bán điều động nội bộ công ty
  6.2.3 Hạch toán theo phương thức bán lẻ
  6.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán
  7 Kế toán chi phí bán hàng –Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty Vang Pháp Vàng
  7.1 Kế toán chi phí bán hàng
  7.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  8 Xác định kết quả tiêu thụ của công ty Vang Pháp Vàng


  CHƯƠNG III : PHƯƠNG HƯớNG HOàN THIệN CÔNG TáC HạCH TOáN NGHIệP Vụ TIÊU THụ HàNG HóA Và XáC ĐịNH KếT QUả TIÊU THụ TạI CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  I . NHậN XéT CHUNG Về HOạT ĐộNG KINH DOANH –CÔNG TáC HạCH TOáN TIÊU THụ HàNG Há Và XáC ĐịNH KếT QUả KINH DOANH TạI CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  1 Nhận xét về hoạt động kinh doanh
  2 Nhận xét về công tác kế toán
  II MộT Số KIếN NGHị NHằM HOàN THIệN CÔNG TáC HạCH TOáN TIÊU THụ HàNG HóA Và XáC ĐịNH KếT QUả TIÊU THụ TạI CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  1 Sự cần thiết phải hoàn thiện
  2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Vang Pháp Vàng
  2.1 Về luân chuyển chứng từ
  2.2 Về phương pháp hạch toán
  2.3 Về thanh toán công nợ
  2.4 Về tài khoản kế toán
  2.4.1 Tổ chức lại hệ thống chừng từ
  2.4.2 Bổ sung thêm tài khoản
  2.5 Tổ chức các chính sách giảm giá và chiết khấu bán hàng
  2.5.1 Chính sách chiết khấu
  2.5.2 Chính sách giảm giá
  2.6 kiến nghị về hình thức sổ
  III . MộT Số BIệN PHáP NÂNG CAO HIệU QUả KINH DOANH TạI CÔNG TY TNHH VANG PHáP VàNG
  1 Mở rộng phương thức tiêu thụ
  2 Mở rộng thị trường tiêu thụ
  3 Các biện pháp tăng kết quả tiêu thụ
  KếT LUậN


  Xem Thêm: Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Vang Pháp Vàng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Vang Pháp Vàng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status