Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Thép Hương Thịnh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Thép Hương Thịnh


  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1. Tính cấp thiết của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
  Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay,thì quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Trong qúa trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình các doanh nghiệp đã sử dụng rất nhiều biện pháp, các chính sách để đạt được mục tiêu đó. Trong đó việc “Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một trong những vấn đề quan trọng không thể thiếu cần được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Việc tổ chức kế toán chi phí chính xác, hợp lý giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, trong việc kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp. Với chức năng ghi chép, tính toán, phản ánh, và giám đốc thường xuyên, liên tục sự biến động của vật tư, tài sản tiền vốn Qua đó, nhà quản lý có thể phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn là tiết kiệm hay lãng phí để từ đó có biện pháp hạ giá thành, đưa ra những quyết định phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo được chất lượng là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường.
  Bất kỳ một chiến lược kinh doanh nào muốn tồn tại phát triển đều phải tính đến chi phí sản xuất, vì tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm dịch vụ mà giá thành là cơ sở để định giá bán. Việc phân tích đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Về phần giá thành sản phẩm thì giá thành lại chịu ảnh hưởng của kết quả hoạt động tổng hợp chi phí sản phẩm. Do vậy, tổ chức tốt công tác kế toán “Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm” là yêu cầu rất cần thiết đối với các doanh nghiệp.
  Công ty cổ phần thép Hương Thịnh là đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các loại thép, có quy mô lớn ngành nghề đa dạng. Sản phẩm đầu ra nhiều loại với đặc thù kích thước tiêu chuẩn rất khác nhau về chủng loại . Chính vì vậy chi phí sản xuất phát sinh rất phức tạp cần phải theo dõi chặt chẽ và phân bổ hợp lý.
  Nhận thức được tầm quan trọng và hiểu được tính cấp thiết của vấn đề nên trong quá trình thực tập tại công ty Cổ Phần Thép Hương Thịnh, em đã chọn chuyên đề: “Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm”.
  1.2. Mục tiêu đối tượng thực tập
  a. Mục tiêu nghiên cứu.
  * Mục tiêu chung.
  - Nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn về công tác hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  -Tìm hiểu công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thép Hương Thịnh.
  - Củng cố lý thuyết đã học vào thực tế, từ đó đưa ra những phương hướng giải pháp cần hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành của công ty.
  *Mục tiêu cụ thể:
  - Phản ánh khái quát tình hình kế toán của doanh nghiệp.
  - Đánh giá thực trạng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
  b, Đối tượng.
  -Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thép ống các loại tại công ty Cổ Phần Thép Hương Thịnh.
  1.3. Phạm vi giới hạn thực tập.
  - Không gian: Tại công ty Cổ Phần Thép Hương Thịnh.
  - Thời gian: lấy số liệu Quý I năm 2011.
  -Nội dung: Do điều kiện thời gian và năng lực có hạn chuyên đề chỉ đi sâu vào hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thép ống hình tròn trong quý I năm 2011
  MỤC LỤC
  1. Đặt vấn đề 1
  1.1. Tính cấp thiết của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 1
  1.2. Mục tiêu đối tượng thực tập 2
  1.3. Phạm vi giới hạn thực tập. 2
  2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 3
  2.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Thép Hương thịnh. 3
  2.2.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ Phần Thép Hương Thịnh. 4
  2.3.Quy trình công nghệ sản xuất 7
  2.4.Các yếu tố tác động đến sản xuất kinh doanh của đơn vị. 8
  2.5.Tình hình lao động và sử dụng lao động của đơn vị. 9
  2.6.Tình hình tài sản và nguồn vốn của đơn vị. 10
  2.7.Kết quả hoạt động kỳ trước của đơn vị. 10
  2.8.Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của đơn vị. 12
  3.Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 14
  3.1.Những vấn đề chung về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 14
  3.1.1.Khái niệm và lý luận chung về vấn đề tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm. 14
  3.1.1.1.Khái niệm về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 14
  3.1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 15
  3.1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của công tác hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 18
  3.1.1.4.Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 18
  3.1.1.5. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 19
  3.1.2.Phương pháp hạch toán kế toán tập hợp chi phí tính giá thành. 20
  3.1.2.1.Phương pháp hạch toán kế toán tập hợp chi phí. 20
  3.1.2.1.1Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 20
  3.1.2.1.2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 21
  3.1.2.1.2.1Trường hợp doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 22
  3.1.2.1.2.2 Trường hợp doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 25
  3.1.2.2.Phương pháp tính giá thành. 26
  3.1.2.2.1 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành, sản phẩm. 26
  3.1.2.2.2. Các phương pháp tính giá thành. 28
  3.1.2.3.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Thép Hương Thịnh. 29
  3.2.Đặc điểm chung về công tác tổ chức kế toán tại cơ sở. 32
  3.2.1.Tình hình tổ chức bộ máy kế toán. 32
  3.2.2.Chế độ kế toán đơn vị áp dụng. 34
  3.2.3.Hình thức ghi sổ kế toán của đơn vị. 34
  3.2.4.Kỳ kế toán của đơn vị. 35
  3.2.5.Đơn vị tiền tệ sử dụng. 35
  3.2.6.Phương pháp hạch toán hàng tồn kho. 35
  3.2.7.Vận dụng hệ thống tài khoản sử dụng, sổ sách chứng từ trong đơn vị và nêu chức năng của từng bộ phận. 35
  3.3.Trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 37
  3.3.1Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 37
  3.3.2.Hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách, chứng từ sử dụng theo chuyên đề: “kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm”. 37
  4.thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 39
  4.1.Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 39
  4.2.Biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán:” Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm” 58
  5.kết luận 60
  6.Tài liệu tham khảo. 61


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Thép Hương Thịnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Thép Hương Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status