Tên đề tài:
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊLỜI NÓI ĐẦU


Trong các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà nước, phân phối theo lao động dược thực hiện dươi hinh thức tiền lương.Với tư cách một phạm trù kinh tế, tiền lương là sự biểu hiện bằng tiền của sản phẩm cần thiết dược tạo ra trong các doanh nghiệp nhà nước được phân phối cho những người lao động dựa vào số lượng và chất lượng lao động mà họ đã hao phí trong quá trìnhsản xuất xã hội.


Đối với doanh nghiêp sản xuất, viêc thanh toán chi trả tiền lương cho công nhân viên đóng một vai trò rất quan trọng: Nó dảm bảo cho mức thu nhập trong sinh hoạt hàng ngày của người lao động đầy đủ và phần nào thoả mãn nhu cầu giải trí cua họ trong xã hội.Việc trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo lương của doanh nghiệp vừa thực hiện theo đúng chế độc lại vưa biểu hiện sự quan tâm, chăm lo đến đời sống,sức khoẻ của người lao động mõi khi họ bị ôm đau tai nạn Chính những khoản tền lương, tiền thưởng, phụ cấp được nhận kịp thời và sự quan tam nhiệt tình của Doanh nghiệp là sợi dây gắn chặt hơn người lao động với Doanh nghiệp tạo động lực cho họ tích cực làm việc, làm ra nhiều sản phẩm hơn.Từ việc nhận thức trên các Doang nghiệp đã không ngưng nghiên cứu để xây dựng nên các phương pháp tính lương và hình thức trả lương phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.


Mặt khác công tác kế toán tiền lương và các khoản trích lương cũng có v ị trí quan trọng vì tiền lương cũng là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm.Trong nền kinh tế thị trương đòi hỏi Doanh nghiệp phản ánh đúng chính xác chi phí nhân công trong kỳ đồng thời không ngừng hoàn thiện đổi mới công tác kế toán để phù hợp với xu thế vận động và phát triển của đất nước.


Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của tiền lương cũng như hạch toán tiền lương đối với hoat động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, em đã đi sâu nghiên cứu nhữngd vấn đề có liên quan đến đè tài này qua đợt thực tập tại Công ty phát hanh biểu mẫu thống kê. Qua đề tài này em hiểu rõ hơn về thực tiễn công việc kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương ở công ty.Do trình độ còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi nhưng thiếu sót. Rất mong được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo để bài viết được hoàn thiện hơn.

Nội dung báo cáo nghiêp vụ gồm các phần chính sau:
ChươngI: Một số vấn đè cơ bản về hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích lương trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phát hành biểu mẫu thống kê.
Chương III: Một số ý kiến đánh giá về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phát hành biểu mẫu thống kê


LỜI NÓIĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
I. Bản chất của tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp 3
1. Bản chất và chức năng của tiền lương trong Doanh nghiệp . 3
2.Các hình thức trả lương trong Doanh nghiệp 6
3. Quỹ lương và các khoản trích theo lương
II. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1. Thủ tục, chứng từ hạch toán:
2. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp
3. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp
III. Hệ thống sổ áp dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1. Hình thức nhật ký chung .27
2.Hình thức nhật ký sổ cái: 29
3. Hình thức nhật ký chứng từ 30
4. Hình thức chứng từ ghi sổ


CHƯƠNG II. THUC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY IN TÀI CHÍNH 32
I. Khái quát chung về công ty in tài chính
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 35
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 40
II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty in Tài Chính
1. Một só vấn đề chung về quản lý và kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty in Tài Chính 44
2. Hoạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 47
3. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương: 71


CHƯƠNG III: MÔT SỐ KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY IN TÀI CHÍNH
I.Đánh giá chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty in tài chính
1. Đánh giá chung 76
2. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty in Tài chính
II.Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty In Tài Chính
1.Về phương thức thanh toán lương 81
2. Về trích lập quỹ KPCĐ 81
3. Đối với việc trích trước tiền lương phép 81
4. Đối với trích lập BHYT 82
5. Về phân chia hệ số tiền lương: 82
6. Về việc tính lương thời gian giữa các loại lao động 83
7. Về tổ chức hạch toán kết quả lao động 83
8. Về kế toán tiền lương tại Công ty 83
KẾT LUẬN 85


Xem Thêm: Một số ý kiến đánh giá về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến đánh giá về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty phát sẽ giúp ích cho bạn.