Tên đề tài:
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ VÀ XÍ NGHIỆP 11.3
LỜI MỞ ĐẦU


Trong xu thế hiện nay đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, ngành xây dựng cơ bản là một tong những ngành mũi nhọn đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng vững chắc là để đảm bảo cho xã hội phát triển ổn định và bền vững hơn trọng tương lai.


Để nâng cấp được hiện đại hoá khu vực thành thị và nông thôn thì nhiệm vụ của ngành xây dựng cơ bản là rất lớn trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp xây dựng đang cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp khác, cụ thể là về vốn, về khoa học kỹ thuật, về trình độ tổ chức điều hành quản lý. Đi đôi với nền kinh tế đó là công tác hạch toán cũng được chuẩn hoá đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn của doanh nghiệp.


Đối với một doanh nghiệp xây dựng đặc biệt là đối với xí nghiệp xây lắp để có được một chỗ đứng vững trên thị trường như hiện nay. Đặc biệt là sau 11 năm đàm phán, Việt nam đã chính thức gia nhậpWTO từ ngày 17/11/2006. Chính vì vậy những thách thức đặt ra cho xí nghiệp ngày càng lớn hơn, để đảm bảo cho xí nghiệp có một chỗ đứng vững thì công tác hạch toán kế toán là một bộ máy quản lý điều hành tạo lên sự thành công cho doanh nghiệp. Bởi vậy là một sinh viên chuyên ngành kế toán, em đã chọn thực tập tốt nghiệp ở xí nghiệp 11.3 dù đây chỉ là một xí nghiệp nhỏ nhưng xí nghiệp đã có bề dầy truyền thống, có tiềm lực và đã khẳng định được vị thế của mình trong thị trường kinh doanh xây lắp điện nước.


Để quản lý tốt công tác hạch ttoán và tiêu thụ thành phẩm thì kế toán chiếm một vị trí rất quan trọng. Kế toán sẽ mang đến các thong tin nhanh chóng chính xác kịp thời giúp nhf quản trị đề ra các kế hoạch tiêu thụ thành phẩm, tăng hiệu qủ kinh doanh và đạt lợi nhuận cao. Công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm đóng một vai trò quyết định đối với các doanh nghiệp nói chung và xí nghiệp nói riêng muốn tồn tại và phát triển trong kinh doanh.và xác định kết qủa kinh doanh là khâu cuối cùng của nhân viên kế toán xem Xí nghiệp hoạt động trong thời gian qua là lãi hay lỗ. Bất cứ một cá nhân hay một doanh nghiệp nào hoạt động kinh doanh cung đều mong muốn có lợi nhuận cao. Nên em đã chọn đề tài về “KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH”.


Do hạn chế của bản thân nên em không thể tránh khỏi những thiếu sót ,sai lầm về bài viết và em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Quốc Trung- Giảng viên khoa kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân và sự giúp đỡ tận tình của các cô, anh, chị trong ban tài chính kế toán ở xí nghiệp 11-3. Đã tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.

Chuyên đề thực tập gồm những phần sau:
Phần I: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Sông Đà và xí nghiệp 11.3.
Phần II: Thực trạng hạch toán doanh thu và xác định kết quả kịnh doanh tại Xí nghiệp Sông Đà 11.3.
Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp 11.3.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP 11-3 3
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 VÀ XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 3
1. Quá trình hình thành 3
2. Quá trình phát triển của công ty cổ phần sông đà 11 đã trải qua những dấu mốc quan trọng như sau 3
2.1. Năm 2004. 3
2.2 . Năm 2005 5
3. Kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần Sông đà 11. 11
4. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 11.3 12
5. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 13
5.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 15
5.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.5 16
5.3 Đặc điểm quy trình công nghệ 18
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 11.3. 20
1. Tổ chức bộ máy tài chính kế toán 20
1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy tài chính kế toán. 20
1.2. Chức năng, nhiệm vụ 20
1.3. Báo cáo 23
1.4. Danh sách cán bộ ban tài chính 23
1.5. Mối quan hệ trong hệ thống tài chính kế toán công ty 23
1.6. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong xí nghiệp 24
2. Hình thức ghi sổ kế toán. 24
3. Chính sách kế toán áp dụng tại xí nghiệp 26


PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 28
I./ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM. 28
1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp tại xí nghịêp 28
2. Phân loại doanh thu tiêu thụ tại xí nghiệp. 28
2.1. Doanh thu của các công trình bán cho nội bộ. 28
2.2. Doanh thu của các công trình bán cho chủ đầu tư. 28
3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm. 29
3.1.Hạch toán tiêu thụ thành phẩm bán cho nội bộ. 29
3.2. Hạch toán tiêu thụ bán cho chủ đầu tư. 34
4. Hạch toán phải thu khách hàng 44
4.1. Tài khoản sử dụng 44
4.2. Phương pháp hạch toán. 45
5. Hạch toán giá vốn hàng bán 47
5.1 Tài khoản sử dụng 47
5.2 Phương pháp hạch toán. 47
6. Hạch toán thuế GTGT 50
6.1 Tài khoản sử dụng 50
6.2. Hạch toán thuế GTGT 50
7. Hạch toán doanh thu,chi phí hoạt động tài chính 55
7.1 Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 55
7.2 Hạch toán chi phí hoạt động tài chính. 55
8. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 55
8.1 Tài khoản sủ dụng 55
8.2 Hạch toán chi phí q1uản lý doanh nghiệp 56
II/. HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 60
1. Tài khoản sử sụng 60
2. Trình tự hạch toán. 60


PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 65
I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 65
1. Đánh giá nhận xét chung về công tác kế toán tại xí nghiệp 65
1.1.Về bộ máy quản lý 65
1.2. Về tổ chức hoạt động kinh doanh 65
1.3. Về mối quan hệ giữa xí nghiệp và công ty 66
1.4. Về tổ chức bộ máy kế toán 66
2. Đánh giá khái quát về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp. 67
2.1. Những thành tựu đạt được trong công tác kế toán ở xí nghiệp. 67
2.2. Những tồn tại trong công tác kế toán ở xí nghiệp. 69
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẦM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 71
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 71
2. Phương hướng hoàn thiện 71
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11.3 72
1. Về bộ máy kế toán: 72
2. Về tập hợp luân chuyển chứng từ. 73
3. Về cách xác định doanh thu các công trình bán cho nội bộ. 73
4. Về sổ sách kế toán 74
5. Về hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 74
6. Về cách xác định giá vốn 76
7. Về hạch toán doanh thu hoạt động tài chính. 77
KẾT LUẬN 78


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79


Xem Thêm: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sông Đà và xí nghiệp 11.3
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sông Đà và xí nghiệp 11.3 sẽ giúp ích cho bạn.