Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại quốc tế Thành Như

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Sự cần thiết của đề tài. 1
2. Bố cục của luận văn. 2
CHƠNGI : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 3
1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 3
1.2.Vai trò của bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 4
1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng . 5
II : HẠCH TOÁN CHI TIẾT HÀNG HOÁ 6
2.1. Phơng pháp sổ, thẻ song song: 6
2.2. Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 6
2.3. Phơng pháp sổ số d 7
III- Các phơng thức tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thơng mại 10
3.1.Phơng thức tiêu thụ trực tiếp 10
3.2. Phơng thức chuyển hàng theo hợp đồng 10
3.3. Bán hàng theo phơng thức gửi bán đại lý 10
3.4. Phơng thức bán hàng trả góp 12
3.5. Phơng thức hàng đổi hàng 13
IV: HẠCH TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN BÁN HÀNG 13
4.1. Chứng từ ghi chép ban đầu: 13
4.2. Tài khoản sử dụng: 13
4.3 Phơng pháp tính giá vốn hàng bán: 18
4.3.1. Các phơng pháp tính giá mua hàng tiêu thụ: 18
4.3.1.1. Phơng pháp giá đơn vị bình quân: 18
4.3.1.2 Phơng pháp nhập trớc xuất trớc. 19
4.3.1.3 Phơng pháp nhập sau xuất trớc. 19
4.3.1.4 Phơng pháp giá thực tế đích danh. 19
4.3.1.5 Phơng pháp giá hạch toán. 20
4.3.2 Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ : 20
4.4 Xác định kết quả bán hàng. 21
4.5. Phơng pháp hạch toán tổng hợp 22
4.5.1. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 22
4.5.1.1. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ. 22
4.5.1.2. Hạch toán tiêu thụ ở các doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp trực tiếp. 27
4.5.2. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá theo phơng pháp kiểm kê định kỳ 28
4.6.Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 29
4.6.1. Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng 29
4.6.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 31
4.7.Kế toán doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ và các khoản làm giảm doanh thu bán hàng 34
4.7.1. Chứng từ kế toán . 34
4.7.2.Tài khoản sử dụng 35
4.8. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh. 37
4.8.1. Tài khoản sử dụng: 37
4.8.2. Phơng pháp hạch toán: 37
4.8.3. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh 39
V: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH. 39
5.1. Hình thức Nhật ký - sổ Cái : 40
5.2. Hình thức nhật ký chung 41
5.3. Hình thức chứng từ - ghi sổ 42
5.4. Hình thức nhật ký - chứng từ: 43
CHƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH NH. 44
I : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH NH. 44
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CPTM Quốc Tế Thành Nh. 44
1.1.1. Quá trình hình thành 44
1.1.2 Quá trình phát triển 44
1.2 Chức năng ,nhiệm vụ của công ty CPTM Quốc Tế Thành Nh 46
1.2.1 Chức năng kinh doanh của công 46
1.2.2 Nhiệm vụ của công ty 46
1.3. Đặc điểm về quy trình luân chuyển hàng hoá. 47
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty Cổ phần thơng mại quốc tế thành nh. 47
2.1 Đặc diểm bộ máy quản lý kinh doanh của công ty: 47
2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban quản lý: 49
2.2.1 Phòng giám đốc 49
2.2.2 Phòng kinh doanh 49
2.2.3.Phòng Kỹ Thuật: 49
2.2.4 Phòng kế toán 49
2.2.5 Phòng tổ chức hành chính 50
1.3.Tổ chức công tác kế toán của công ty CPTM Quốc tế Thành Nh. 50
1.3.1 Hệ thống tài khoản công ty CPTM Quốc Tế Thành Nh sử dụng 50
1.3.2 Hình thức kế toán : 50
1.3.3 Tổ chức bộ máy kế toán 53
1.3.4. Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính : 55
III : TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH NH. 56
3.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng cuả công ty. 56
3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 56
3.3.Các phơng thức bán hàng. 58
3.4. Kế toán nhập- xuất- tồn kho vật t, hàng hoá 58
3.4.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 58
3.4.1.1. Quy trình nhập kho vật t. 58
3.4.1.2 Quy trình xuất kho vật t. 61
3.5. Các phơng pháp thanh toán tiền hàng. 62
3.6. Phơng thức hạch toán bán hàng. 63
3.6.1 Trình tự luân chuyển chứng từ . 63
3.6.2 Hạch toán giá vốn hàng bán: 69
3.6.3 Kế toán doanh thu bán hàng . 72
3.6.4 Kế toán các khoản giảm trừ. 75
3.6.5. Kế toán thanh toán với ngời mua và ngân sách Nhà nớc: 76
3.7.Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 82
3.7.1.Kế toán chi phí bán hàng: 82
3.7.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng: 86
CHƠNG III : MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH NH 94
I NHỮNG U ĐIỂM VÀ NHỮNG MẶT CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN 94
1.1. Nhận xét chung: 94
1.2. Những kết quả đạt đợc 95
1.2.1. Về bộ máy kế toán : 95
1.2.2. Về hình thức kế toán : 95
1.2.3. Về tổ chức công tác bán hàng : 95
1.3. Những vấn đề đặt ra 96
1.3.1 Về việc lập dự phòng phải thu khó đòi: 96
1.3.2. Về hình thức sổ kế toán 96
1.3.3. Về chính sách khuyến khích tiêu thụ 96
1.3.4.Về lập bảng phân tích chung tình hình lợi nhuận của công ty. 97
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH NHƯ 97
KẾT LUẬN 107Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng tại Công ty cổ phần thương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng tại Công ty cổ phần thương sẽ giúp ích cho bạn.