Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty CP kiểm toán và đị nh giá Việt Nam thực hiện
PHỤ LỤC
Trang
Sơ đồ 1: Mối quan hệ giữa trình tự kế toán với trình tự kiểm toán 16
Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức bộ máy quản lí của Công ty VAE 45
Sơ đồ 3: Quy trình kiểm toán chung 46
Sơ đồ 4: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty VAE 47
Bảng số 1: Mục tiêu kiểm toán các khoản dự phòng 13
Bảng số 2: Kết quả kinh doanh năm 2002 – 2003 của Công ty VAE 43
Bảng số 3: Những thông tin của khách hàng 50
Bảng số 4: Một số phương pháp kiểm toán một số TK chủ yếu 53
Bảng số 5: Kế hoạch kiểm toán và nội dung kiểm toán 54
Bảng số 6: Chương trình kiểm toán các khoản dự phòng 55
Bảng số 7: Phân tích sơ bộ Báo cáo tài chính của Công ty A 67
Bảng số 8: Phân tích sơ bộ Báo cáo tài chính của Công ty B 68
Bảng số 9: Bảng tổng hợp TK 139, TK 159 của Công ty A 70
Bảng số 10: Bảng tổng hợp TK 139, TK 159 của Công ty B 70
Bảng số 11: Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty A 71
Bảng số 12: Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty B 72
Bảng số 13: Lập tờ kiểm tra tổng hợp TK 139 – Công ty A 74
Bảng số 14: Kiểm tra chi tiết TK 139 – Công ty A 75
Bảng số 15: Tổng hợp kết quả kiểm toán khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi – Công ty A
75
Bảng số 16: Lập tờ kiểm tra tổng hợp TK 139 – Công ty B 76
Bảng số 17: Kiểm tra chi tiết TK 139 – Công ty B 76
Bảng số 18: Tổng hợp kết quả kiểm toán khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi – Công ty B
77
Bảng số 19: Tờ kiểm tra tổng hợp TK 159 – Công ty A 78
Bảng số 20: Kiểm tra chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Công ty A
78
Bảng số 21: Tổng hợp kết quả kiểm toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Công ty A
79
Bảng số 22: Tờ kiểm tra tổng hợp TK 159 – Công ty B 81
Bảng số 23: Kiểm tra chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Công ty B
81
Bảng số 24: Tổng hợp kết quả kiểm toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Công ty B
82
Bảng số 25: Mẫu Báo cáo kiểm toán của Công ty VAE 84
Bảng số 26: Mẫu Thư quản lí của Công ty VAE 85


Xem Thêm: Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty CP kiểm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty CP kiểm sẽ giúp ích cho bạn.