Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chiphí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty In - Bộ LĐTB & Xã Hội
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I. Sự tất yếu khách quan của việc hình thành chi phí sản xuất 3
1.Tính tất yếu khách quan của sự hình thành chi phí sản xuất 3
2.Chi phí sản xuất trong phạm vi nghiên cứu của một số môn khoa học 4
II. Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
1. Khái niệm chi phí sản xuất 5
2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 7
3. Khái niệm và ý nghĩa của giá thành sản phẩm 8
4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản
phẩm 11
III- Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12
1- Yêu cầu của quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm 12
2- Kế toán chi phí sản xuất 13
IV- Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 19
1- Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 19
2- Phương pháp tính giá thành 20
V- Hệ thống sổ sách hạch toán chi tiết tổng hợp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 23
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
CÔNG TY IN BỘ LĐTB & XH 26

I. Đặc điểm chung của Công ty in Bộ LĐTB & XH 26
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty in Bộ LĐTB & XH 26
1.1 Sự ra đời và phát triển của Công ty 26
1.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 28
2. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý 29
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất 32
4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 34
4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 34
4.2 Hệ thống chứng từ và tài khoản 36
4.3 Hình thức sổ kế toán và quy trình ghi sổ 36
4.4 Niên độ kế toán và kỳ kế toán 39
II. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩn tại
Công ty in Bộ LĐTB & XH 39
1.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 39
2.Phân loại chi phí sản xuất 39
3.Hạch toán chi phí sản xuất 41
3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất 41
3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 46
3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 52
4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 62
5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 65
6. Đối tượng và phương pháp tính giá thành 66
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN BỘ LĐTB & XH 67

I.Nhận xét về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại Công ty in Bộ LĐTB & XH 67
II. Những tồn tại chủ yếu và các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác
kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty in Bộ
LĐTB & XH 70
1.Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm 70
2. Nguyên tắc chung của việc hoàn thiện 71
3. Nội dung hoàn thiện 73
4. Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại công ty in Bộ LĐTB & XH 75
5. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính 83
6. Ý kiến vận dụng hệ thống kế toán quản trị trong hạch toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm 86
KẾT LUẬN 93
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chiphí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty In - Bộ L
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chiphí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty In - Bộ L sẽ giúp ích cho bạn.