Hoàn thiện kế toán kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp - Thực tế tại Công ty tư vấn xây dựng công trình thủy I

LỜI MỞ ĐẦU
Kết quả tài chính là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh đích thực tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận sẽ đạt được, do đó nếu xác định đúng đắn kết quả tài chính sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá, theo dõi được hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giúp cho doanh nghiệp nâng cao được lợi nhuận.
Cùng với việc xác định kết quả tài chính , phân phối lợi nhuận cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp . Việc phân phối sử dụng đúng đắn, hợp lý kết quả tài chính sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, đặc biệt cho yêu cầu quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích kinh tế của Nhà nước, của doanh nghiệp và của người lao động.
Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận cũng còn nhiều bất hợp lý. Do đó, để khắc phục mặt tồn tại này yêu cầu kế toán với vai trò là công cụ quản lý kinh tế phải không ngừng hoàn thiện, đặc biệt là kế toán kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận.
Xuất phát từ thực tế trên trong quá trình thực tập tại Công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I, em đã nghiên cứu về kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty. Em thấy đề tài này là rất cần thiết, có tác dụng củng cố kiến thức về kết quả tài chính , do đó em chọn đề tài “ Hoàn thiện kế toán kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp - Thực tế tại Công ty tư vấn xây dựng công trình thủy I ” để hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài:
Trên góc độ lý thuyết, luận văn phân tích thực trạng công tác kế toán KQTC và phân phối lợi nhuận tại Công ty trong điều kiện hiện nay của nước ta, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán KQTC và phân phối lợi nhuận theo hướng cung cấp các thông tin có ích cho các nhà quản trị doanh nghiệp .
Trên góc độ thực tiễn, luận văn đê xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán KQTC và phân phối lợi nhuận để vận dụng vào thực tế tại Công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I.
Mục đích nghiên cứu:
Hoàn thiện kế toán KQTC và phân phối lợi nhuận trên cả hai mặt lý luận và thực tiễn, đồng thời góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói chung trong điều kiện hiện nay.
Phương pháp nghiên cứu:
Để đạt được mục đích nghiên cứu của đề tài, luận văn đã vận dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh, kết hợp với lý luận kinh tế học, quản trị học, tiếp cận các tài liệu tài chính , kế toán và các văn bản pháp quy của Nhà nước.
Bố cục của luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán KQTC và phân phối lợi nhuận trong các DN hiện nay.
Chương II: Thực trạng kế toán KQTC và phân phối lợi nhuận tại Công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I.
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán KQTC và phân phối lợi nhuận tại Công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp - Thực tế tại Côn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp - Thực tế tại Côn sẽ giúp ích cho bạn.