Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính GTSP ở Công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội
MỤC LỤC


Lời nói đầu 1
Phần I 3
Lý do nghiên cứu đề tài 3

I- Sự cần thiết và nhiệm vụ của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 3
1- Ý nghĩa của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 3
2- Vai trò kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
3- Nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
II- Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 6
1- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 6
2- Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 7
3- Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 9
4- Các phương thức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 11
III. Hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất 16
1. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thuờng xuyên 16
2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 24
IV. Hệ thống sổ sách áp dụng cho công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm bao gồm: 26
Phần II 27
Tình hình thực tế về công tác tập hợp chi phí 27
sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội 27

I. Đặc điểm chung của Công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội 27
2. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty. 28
II. Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Dệt vải Công nghiệp Hà Nội. 39
1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 39
1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 39
1.3. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất. 39
2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 40
Sổ cái TK 621 46
TK 622 52
3. Tổ chức tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội 66
Chương III 67
Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội 67
I. Đánh giá chung tình hình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội 67
II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội. 70
1. Về công tác kế toán chi phí sản xuất. 70
3. Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm 71
Kết luận 74


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.