Tổ chức công tác kế toán NVL tại Công ty In lao động - xã hội
MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong
doanh nghiệp sản xuất 2
1.1.1 Vị trí vai trò cua nguyên vật liệu 2
1.1.2 Đặc điểm, yêu cầu quản lý đối với nguyên vật liệu 2
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán 3
1.2 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 3
1.2.1 Các đối tượng cần quản lý có liên quan đến việc tổ chức
kế toán nguyên vật liệu 3
1.2.2 Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu 5
1.2.3 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 9
1.2.4 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong điều kiện kế toán trên máy vi tính 11
1.3 Tổ chức phân tích tình hình cung cấp và sử dụng nguyên
vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 19
Chương 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY IN LĐ - XÃ HẪI 23

2.1.Đặc điểm tình hình SXKD và quản lý SXKD tại công ty 23
2.1.1 Lịch sử hình thành, quá trình phát triển của công ty 23
2.1.2 Tổ chức SXKD 24
2.1.3 Tổ chức quản lý SXKD 27
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty 29
2.2 Tình hình thực hiện về tổ chức kế toán NVL ở công ty 33
2.2.1 Các đối tượng liên quan tới tổ chức kế toán nguyên vật liệu của công ty 33
2.2.2 Phân loại và đánh giá NVL thực tế tại công ty 37
2.2.3 Tổ chức kế toán nhập nguyên vật liệu 39
2.2.3.1 kế toán nhập vật liệu mua ngoài 39
2.2.3.2 Kế toán nhập vật liệu từ các nguồn khác 44
2.2.4 Kế toán xuất nguyên vật liệu 44
2.2.5 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 49
2.2.6 Thực trạng công tác phân tích tình hình cung cấp và sử dụng
nguyên vật liệu tại doanh nghiệp 52
Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY IN LĐ - XÃ HẪI 54

3.1 Nhận xét đánh giá chung 54
3.2 ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty. 55
Kết luận 60
Tài liệu tham khảo 62


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty In lao động - xã hội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty In lao động - xã hội sẽ giúp ích cho bạn.