Công tác kế toán NVL tại xí nghiệp xây dựng công trình II
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
CHƯƠNG 1 3
Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu 3
tại các doanh nghiệp sản xuất. 3

1. Những vấn đề chung về nguyên vật liệu và sự cần thiết phải hạch toán tại các doanh nghiệp sản xuất . 3
1.1, Khái niệm và đặc điểm chung về nguyên vật liệu : 3
1.2, Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu : 8
1.3, Nội dung công tác kế toán nguyên vật liệu : 14
1.4, Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu : 21
1.5, Kế toán thừa thiếu nguyên vật liệu khi kiểm kê vào dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 28
1.5.2, Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 29
1.6, Các hình thức sổ kế toán áp dụng ở các doanh nghiệp Việt Nam. 30
chương 2 38
Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu 38
Tại Xí nghiệp xây dựng công trình II 38

Những nét chung về xí nghiệp xây dựng công trình II trực thuộc Tổng công ty Xây Dựng Đường Thuỷ. 38
1.1 Quá trình hình thành, phát triển của Xí nghiệp xây dựng công trình II : 38
1.2 Mục đích, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động xây lắp của Xí nghiệp xây dựng công trình II : 39
1.3, Tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp xây dựng công trình II : 42
1.4, Tổ chức công tác kế toán của Xí nghiệp xây dựng công trình II. 44
1.5, Bộ phận trong cơ quan thực tập: 48
2. Thực trạng công tác kế toán vật liệu tại xí nghiệp xây dựng II. 48
2.1, Đặc điểm, phân loại đánh giá vật liệu tại xí nghiệp. 48
2.1.1, Phân loại nguyên vật liệu 49
2.2, Hình thức sổ kế toán sử dụng. 52
2.3 Kế toán chi tiết vật liệu 53
2.4, Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 71
Chương 3 79
Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán 79
nguyên vật liệu tại Xí nghiệp xây dựng công trình II 79

1. Những thành công và những vấn đề cần hoàn thiện trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp xây dựng công trình II. 79
1.1, Ưu điểm của Xí nghiệp: 79
2. Phương pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Xí nghiệp xây dựng công trình II thuộc Tổng Công ty ĐườngThuỷ. 82
Kết luận 87
tài liệu tham khảo 89


Xem Thêm: Công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xây dựng công trình II
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xây dựng công trình II sẽ giúp ích cho bạn.