Bàn về kế toán chi phí và tính GTSP trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay
MỤC LỤC

Lời nói đầu
Phần I:Những vấn đề lí luận chung về kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm trong các DNXL.
1.Các vấn đề chung về chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp.
1.1Đặc điểm của hoạt động SX xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.2.Chi phí sản xuất xây lắp.
1.2.1.KháI niệm chi phí SXXL
1.2.2.Phân loại chi phí SX.
1.2.3.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí SX
1.3.Giá thành SPXL.
1.3.1.KháI niệm giá thành SP
1.3.2.Phân loại giá thành.
1.3.3.Đối tượng phương pháp và kì tính giá thành.
1.4.Mối quan hệ chi phí SX và giá thành SP.
1.5 . Nhiệm vụ hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP.
2.Nội dung hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP.
2.1.Hạch toán chi phí SX.
2.2.Tổng hợp chi phí SX.
2.3.Kiểm kê đánh giá SP dở dang cuối kì
2.4.Tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.Phân tích thông tin chi phí SX và tính Zsp với việc tăng cường công tác quản trị.
4.Chuẩn mực kế toán Quốc tế về chi phí SX và tính Zsp xây lắp.
5.Bàn qua về kế toán quản trị chi phí _giá thành trong các DNXL.
Phần II Thực trạng chi phí SX và tính giá thành SP trong các DNXL.
1.Những tồn tại cơ bản.
2.Thực trạng chi phí SX và tính giá thành SP
2.1.Thực trạng về nội dung và phân loại chi phí SX.
2.2.Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí SX xây lắp
2.3.Thực trạng về chứng từ –sổ kế toán -BCTC và công tác kiểm tra kế toán .
4.Đánh giá thực trạng.
5.Nguyên nhân của những tồn tại trên .
Phần III.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí SX và tính Zsp trong các DNXL hiện nay.
Những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện.
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
2.1.Hoàn thiện nội dung ,phạm vi chi phí SX .
2.2.Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí SX và tính Zsp.
2.3.Hoàn thiện kế toán tập hợp và phân bổ các khoản mục chi phí thuộc Zsp xây lắp.
2.4.Hoàn thiện phương pháp đánh giá SP dở dang và tính Z sp.

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Bàn về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.