TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
LỜI NÓI ĐẦU 5
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN 7
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 7
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 9
2.1. chức năng,nhiệm vụ 9
2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 10
2.3. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty: 11
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 14
3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 14
3.2. Nhiệm vụ chức năng các phòng ban. 15
3.3. Mối quan hệ giữ các phòng ban. 17
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 18
5. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán. 20
5.1. Chính sách kế toán chung: 20
5.2. Chính sách kế toán cụ thể: 21
5.2.1. Hình thức ghi sổ kế toán: 21
5.2.2. Vận dụng chế độ kế toán vào hệ thống tài khoản: 22
5.2.3 Về sổ sách kế toán sử dụng: 23
5.2.4 Vận dụng lập báo cáo kế toán 24
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN. 26
1.Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty. 26
2.Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty. 27
2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá và thủ tục chứng từ. 27
2.2. Tính giá mua của hàng xuất bán: 30
2.3. Kế toán Giá vốn hàng bán. 32
2.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 36
2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 38
2.5. Kế toán thanh toán với khách hàng. 38
3.Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý doanh nghiệp 46
3.1. Kế toán chi phí mua hàng. 46
3.2. Kế toán chi phí bán hàng. 46
3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 51
4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá . 52
PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN. 56
1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần thương mại Lạng Sơn 56
2. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần thương mại lạng sơn 58
2.1. Những ưu điểm. 58
2.2. Những tồn tại. 62
3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần thương mại Lạng Sơn. 64
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒLỜI NÓI ĐẦU
Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, vấn đề lợi nhuận luôn là vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, các chiến lược phát triển kinh doanh của mỗi doanh nghiệp luôn xoay quanh, tập trung vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Thực tế đã cho thấy, để tồn tại và phát triển thì phải nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường “bán những hàng hóa mà thị trường cần”. Đồng thời, cùng với sự ra đời của nền kinh tế thị trường đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thương mại phát triển bởi các doanh nghiệp thương mại là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Quá trình kinh doanh thương mại là quá trình lưu thông hàng hoá trên thị trường, nó bao gồm ba giai đoạn: mua hàng vào; dự trữ và tiêu thụ không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng hoá. Như vậy, hoạt động tiêu thụ là khâu cuối cùng có tính chất quyết định của cả quá trình kinh doanh. Việc bán hàng có thuận lợi mới tạo điều kiện cho kế hoạch mua hàng và dự trữ. Muốn hoạt động tiêu thụ diễn ra một cách thuận lợi, mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược tiêu thụ một cách hợp lý. Bên cạnh đó, tổ chức công tác kế toán tốt là một trong những yếu tố tạo nên sự hiệu quả. Việc đánh giá cao vai trò của công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá cũng như xác định kết quả tiêu thụ tạo điều kiện cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các nhà quản lý có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Trước nhận thức về tầm quan trọng của việc tiêu thụ hàng hoá nên trong thời gian thực tập, một cơ hội để tiếp xúc với thực tế tại Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn, em đã có cơ hội được nghiên cứu và quan sát công việc kế toán, đặc biệt công tác kế toán tiêu thụ tại Công ty. Đồng thời với sự hướng dẫn tận tính của PGS.TS Nguyễn Năng Phúc và các cán bộ phòng Tài chính kế toán tại Công ty, em đã hoàn thành Báo cáo chuyên đề về "Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn " .

Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 phần chính:
- Phần 1: Tổng quan về Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn.
- Phần 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn.
- Phần 3: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn.

Bài viết đã khái quát được quá trình thực tập của em tại Công ty, giúp em củng cố được những kiến thức đã học ở trường, đồng thời bô sung những kiến thức mới giúp em tự tin hơn khi bước vào công tác thực tế sau này. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Năng Phúc cùng các cô chú, các bác phòng Tài chính kế toán của Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành bài viết này.

Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại Lạng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại Lạng sẽ giúp ích cho bạn.