TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Phước Vĩnh

ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài

Mỗi một doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) đều đặc biệt quan tâm đến tài sản cố định (TSCĐ). Tài sản cố định có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, việc quản lý tốt và sử dụng hiệu quả tài sản cố định là một vấn đề quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp.
Với phương châm: “An toàn, uy tín, chất lượng, hiệu quả” công ty cổ phần Phước Vĩnh là một doanh nghiệp có uy tín trên thị trường Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực xây lắp các công trình điện có cấp điện áp dưới 35 KV và thi công các công trình giao thông nông thôn.
Tuy nhiên, để giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được trong tình hình cạnh tranh như hiện nay thì công ty phải có kế hoạch lâu dài cũng như giải pháp trước mắt để hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định, nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh.
Là sinh viên chuyên ngành kế toán, được thực tập tại công ty cổ phần Phước Vĩnh tôi nhận thấy vai trò rất quan trọng của TSCĐ trong doanh nghiệp và để củng cố thêm kiến thức được học trong nhà trường nên qua quá trình thực tập chúng tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “Thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Phước Vĩnh” làm chuyên đề tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp.
- Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại đơn vị thực tập.
- Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại đơn vị thực tập.
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần Phước Vĩnh.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi của đề tài giới hạn trong vấn đề nghiên cứu về kế toán tài sản cố định dựa trên nguồn số liệu thuộc năm 2009.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện đề tài này, trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- Phương pháp quan sát và phỏng vấn trực tiếp.
- Phương pháp thống kê và phân tích kinh doanh
- Phương pháp kế toán
- Và một số phương pháp nghiên cứu khác


MỤC LỤC
Trang
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Đối tượng nghiên cứu 1
4. Phạm vi nghiên cứu: 1
5. Phương pháp nghiên cứu: 1
PHẦN II 3
NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3
CHƯƠNG 1 3
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI 3
CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC VĨNH 3
1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC VĨNH 3
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Phước Vĩnh 3
1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ 3
1.1.3 Tổ chức công tác kế toán của Công ty 4
1.1.4 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 4
1.1.5 Kết quả kinh doanh qua năm 2008 - 2009 5
1.1.5.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 2 năm 2008 - 2009 5
1.1.6 Tình hình kết quả kinh doanh của công ty qua 2 năm 2008 - 2009 8
1.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC VĨNH 9
1.2.1 Phương pháp đánh giá tài sản cố định 9
1.2.2 Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty 10
1.2.3 Vận dụng hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty 11
CHƯƠNG 2 17
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 17
2.1 Lý luận chung về tài sản cố định và kế toán tài sản cố định 17
2.1.1 Khái niệm về tài sản cố định. 17
2.1.2 Nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định 17
2.1.3 Phân loại tài sản cố định 17
2.1.4 Tính giá tài sản cố định 19
2.2 Nội dung chủ yếu của kế toán tài sản cố định 22
2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng 22
2.2.2 Kế toán chi tiết tài sản cố định 23
2.2.3 Kế toán tổng hợp tài sản cố định 23
2.3 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 28
Chương 3 29
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 29
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC VĨNH. 29
3.1 Đánh giá chung tình hình quản lý và kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Phước Vĩnh 29
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định 29
PHẦN III 31
KẾT LUẬN 31

Xem Thêm: Thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ P
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ P sẽ giúp ích cho bạn.