Tên đề tài:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI
LỜI MỞ ĐẦU


Sau hơn 10 năm chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Sự phát triển này đã tác động đến mọi bộ phận của nền kinh tế và đặc biệt là đời sống của người dân được nâng lên một cách rõ rệt. Các chính sách của nhà nước cũng liên tục được sửa đổi và bổ sung theo kịp sự biến đổi của tình hình kinh tế – xã hội. Yếu tố con người được đặt lên hàng đầu, mọi hoạt động của xã hội là nhằm phục vụ cho con người, vì con người. Điều này được thể hiện rất rõ trong các chính sách đối với người lao động. Việc nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả người lao động là mục tiêu của mọi tổ chức. Nhất là với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh với tính ổn định công việc khônh cao thì việc giữ gìn lao động rất khó. Vì vậy các chính sách, biện pháp để tạo sự gắn bó của người lao động với các doanh nghiệp được chú trọng. Với bản chất của người lao động là làm việc với mục đích cuối cùng là tiền lương thì giải pháp mà các doanh nghiệp cần tìm đó là giải pháp về tiền lương sao cho hợp lí. Tiền lương phải phản ánh được đúng kết quả lao động, muốn vậy thì doanh nghiệp phải lựa chọn được hình thức trả lương phù hợp cho từng loại lao động. Điều đó không những giúp doanh nghiệp làm cho người lao động hài lòng mà còn thúc đẩy, tạo động lực làm việc cho người lao động, từ đó mà năng suất lao động sẽ tăng, doanh nghiệp sẽ ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng trên thực tế thì các doanh nghiệp chưa nhận thức được hết vai trò quan trọng của việc lựa chọn được các hình thức trả công hợp lí. Do đó trong đề tài này em muốn đưa ra .Để tiền lương tiền công thực sự là đòn bẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc thì công tác tổ chức tiền lương phải luôn được giữ vai trò quan trọng. Vì lẽ đó vấn đề đặt ra hiện nay là các doanh nghiệp phải tự chủ về tài chính đặc biệt là trong trả lương cho người lao động.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 3
I . KHÁI NIỆM. 3
1. Thù lao lao động. 3
1.1 Khái niệm. 3
1.2 Các loại thù lao lao động. 3
2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương. 3
II. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG 8
1 . Nội dung của công tác trả lương. 8
1.1 Những nguyên tắc chung. 8
1.2 Các chế độ tiền lương. 10
1.2.1 .Chế độ tiền lương theo cấp bậc.
1.2.2 .Chế độ tiền lương theo chức vụ.:
1.3 Các hình thức trả lương. 13
1.3.1 Đối với lao động trả lương theo thời gian.
1.3.2. Đối với lao động trả lương theo sản phầm hoặc lương khoán.
2 . Nội dung của công tác trả thưởng. 19
2.1 Lựa chọn các hình thức thưởng phù hợp. 19
3. Nội dung của công tác xây dựng hệ thống trả công cho người lao động. 19
3.1 Xem xét mức lương tối thiểu do Nhà Nước quy định. 19
3.2 Khảo sát mức lương thịnh hành trên thị trường. 20
3.3 Đánh giá công việc. 20
4 . Sự cần thiết của hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng. 22
4.1 Vai trò của công tác trả lương, trả thưởng. 22


PHẦN II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN Ở VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 25
I . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 25
1 . Quá trình hình thành và phát triển của Viện. 25
Sơ đồ tổ chức bộ mắy cuẩ Viện khoa học thủy lợi 27
2 . Chức năng và nhiệm vụ của viện khoa học thủy lợi. 28
2.1 Thành tích hoạt động nghiên cứu. 28
a. Đi đầu về số lượng đề tài nghiên cứu. 28
b. Đi đầu trong một số các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn. 28
2.2 Gắn chặt công tác nghiên cứu với công tác ứng dụng. 29
3 . Những kết quả chính đạt được trong khoa học công nghệ thủy lợi. 31
4 . Kinh phí và nguồn thu. 34
II . CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 40
1 . Cơ cấu tổ chức. 40
1.1 Lãnh đạo Viện. 40
1.1.1 Giám đốc Viện. 40
1.1.2 Phó giám đốc Viện. 40
1.2 Hội đồng khoa học Viện. 40
1.3 Các tổ chức tham mưu giúp giám đốc Viện. 41
1.4Các doanh nghiệp trực thuộc Viện. 41
2 . Đặc điểm nguồn nhân lực của Viện 41
III . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI VIỆN. 43
1 . Nguyên tắc chung. 43
2 . Xây dựng đơn giá tiền lương. 43
2.1 Xác định quỹ tiền lương năm kế hoạch để để xây dựng đơn giá tiền lương. 43
3 . Phân tích thực trạng công tác trả lương của Viện. 46
3.1 Hình thức trả lương đến từng người lao động. 46
3.1.1 Tiền lương cơ bản.(hế số cấp bậc , phụ cấp) 46
3.1.2 Tiền lương theo kết quả công việc. 47
3.2 Các chế độ chinh sách phúc lợi xã hội cho người lao động. 52
3.2.1 phúc lợi cho cán bộ công nhân viên đi học. 52
3.2.2 Phúc lợi xã hội cho cán bộ công nhân viên nghỉ chế độ
3.2.4 Phúc lợi xã hội cho cán bộ trong thời gian nghỉ phép, nghỉ
3.2.5 Trả lương đối với cán bộ thử việc và học viên. 53
b. Trong thời gian học việc. 53
3.2.6 Trả lương cho cán bộ làm thêm giờ. 54
3.2.7 Tiền lương của cán bộ chấm dứt hợp đồng lao đông. 54
4 . Phân tích thực trạng công tác trả thưởng của Viện. 54
4.1 Các chỉ tiêu thưởng. 54
4.1.1 Đối với tập thể phòng. 54
4.2 Phương pháp.Viện áp dụng phương pháp chấm điểm, bình xét thi đua. 56
4.3 Phương thức phân phối tiền thưởng. 58
4.4 Tổ chức thực hiện. 58
IV . TỒN TẠI VÀ NGUYÊNNHÂN CỦA PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG. 59
1 . Thành tích : 59
2 . Tồn tại và nguyên nhân 60


PHẦNIII : MÔT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG. 62
I . NHẬN XÉT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TIỀN LƯƠNG CỦA VIỆN 62
1. Về công tác phân chia tiền lương, tiền thưởng. 62
2. Cách tính lương cho từng cá nhân người lao động. 62
II . CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 63
GIẢI PHÁPTHỨ NHẤT. 63
GIẢI PHÁP THỨ HAI. 63
GIẢI PHÁP THỨ BA. 69
Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác trả lương. 71
KẾT LUẬN 73


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Viện Khoa học Thủy lợi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Viện Khoa học Thủy lợi sẽ giúp ích cho bạn.