TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty Cổ Phần Kinh Doanh Nông Sản Kiên Giang-phân xưởng 5

LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài

Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì các nhà quản trị phải quan tâm đến việc hoạch định và kiểm soát chi phí vì chi phí có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Kế toán chi phí là một bộ phận của hệ thống kế toán doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chi phí, giúp cho các nhà quản trị hoạch định, kiểm soát được chi phí và đưa ra quyết định kinh doanh. Vì thế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành đóng vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp.
Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, phản ánh kết quả sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn trong quá trình sản xuất cũng như các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm đạt mục đích sản xuất ra khối lượng sản phẩm nhiều nhất với chi phí thấp nhất. Giá thành sản xuất là căn cứ để xác định, tính toán kết quả kinh tế trong doanh nghiệp.
Việc hoạch toán giá thành liên quan đến hầu hết các yếu tố đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó, việc hoạch toán giá thành đòi hỏi phải chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở doanh nghiệp. Từ những nhận định trên cho thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp nên em chọn đề tài nghiên cứu là ‟ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty Cổ Phần Kinh Doanh Nông Sản Kiên Giang-phân xưởng 5 ”.
Việc nghiên cứu đề tài này giúp chúng ta hiểu rỏ hơn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, tìm hiểu xem công tác kế toán tại phân xưởng có khác gì so với lý thuyết đã học ở nhà trường. Đề tài này cũng là cơ sở cho doanh nghiệp tiết kiệm vốn và hạ giá thành sản phẩm thông qua việc kiểm soát trặt trẽ chi phí nâng cao công suất máy móc thiết bị tạo điều kiện cạnh tranh thuận lợi trong thời buổi kinh tế thị trường như ngày nay.
2. Mục đích nghiên cứu
Từ việc nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở phân xưởng 5 - chi nhánh công ty Cổ Phần Kinh Doanh Nông Sản Kiên Giang, cộng với sự kết hợp của lý thuyết đã học ở trường giúp em nắm rỏ hơn về công tác kế toán và rút ra bài học thực tế trên nền lý thuyết. Đồng thời đưa ra một số biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động của phân xưởng.
3. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài đi sâu nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo của phân xưởng 5 - chi nhánh công ty Cổ Phần Kinh Doanh Nông Sản Kiên Giang. Phân xưởng sản xuất chủ yếu trên 4 sản phẩm gạo, gạo 5%, 10%, 15%, 20% tấm. Cụ thể trong báo cáo này em nghiên cứu trên sản phẩm gạo 5% tấm.
Chi nhánh chuyên gia công gạo để xuất khẩu nhưng gạo nguyên liệu lại có tính chất thời vụ nên công việc gia công của xưởng cũng mang tính thời vụ. Để có nhiều số liệu nghiên cứu đề tài tôi đã thu thập số liệu trong tháng 3 năm 2010 tức là vụ đông xuân của nông dân trồng lúa.
4. Phương pháp nghiên cứu
► Phương pháp phỏng vấn
Phỏng vấn trực tiếp các chú phòng kế toán, giám đốc và nhân viên trong xưởng 5 có liên quan đến đề tài để tìm hiểu cách thức tổ chức sản xuất, tập hợp chi phí và tính giá của sản phẩm.
► Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu thu thập thực tế sản xuất trong tháng 3 năm 2010 của phòng kế toán, tham khỏa sách, báo và các tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu.
► Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
Dựa trên số liệu và thông tin thu thập từ 2 phương pháp trên sẽ tiến hành phân tích, xữ lý theo nội dung đề tài.

5. Nội dung nghiên cứu
Để phân tích hiệu quả và chính xác công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo em sẽ tiến hành nghiên cứu chủ yếu qua 3 chương như sau:
ã Chương 1: Giới thiệu chi nhánh công ty Cổ Phần Kinh Doanh Nông Sản Kiên Giang.
ã Chương 2: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty Cổ Phần Kinh Doanh Nông Sản Kiên Giang - phân xưởng 5 tháng 03 năm 2010.
ã Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 4
1.1. TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NÔNG SẢN KIÊN GIANG 4
1.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NÔNG SẢN KIÊN GIANG - PHÂN XƯỞNG 5 5
1.2.1 Đặc điểm của chi nhánh 5
1.2.2 Chức năng chính của chi nhánh 5
1.3 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠO 6
1.4 TỔ CHỨC QUẢN LÝ Ở CHI NHÁNH 9
1.5 TỔ CHỨC SẢN XUẤT Ở PHÂN XƯỞNG 11
1.6 CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 12
1.7 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH GẦN ĐÂY 15
1.8 THUẬN LỢI KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 16
CHƯƠNG 2 18
2.1 ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 18
2.2 TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẠO CỦA PHÂN XƯỞNG TRONG THÁNG 03 NĂM 2010 19
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 19
2.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí 19
2.2.3 Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20
2.2.4 Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 25
2.2.5 Tập hợp chi phí sản xuất chung 27
2.2.6 Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 33
CHƯƠNG 3 37
3.1 NHẬN XÉT 37
3.1.1 Nhận xét chung về chi nhánh công ty Cổ Phần Kinh Doanh Nông Sản Kiên Giang 37
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 38
3.2 KIẾN NGHỊ 38
3.2.1 Về hoạt động của chi nhánh 39
3.2.2 Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo 40
KẾT LUẬN 41

Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty Cổ Phần K
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty Cổ Phần K sẽ giúp ích cho bạn.