TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh năm 2008 của công ty TNHH Nam Đàn

ĐẶT VẤN ĐỀ

1.Tính cấp thiết của đề tài :

Song song với sự phát triển của đất nước, nền kinh tế thị trường cũng không ngừng đi lên phát triển. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tự do kinh doanh, tự do cạnh tranh trên cơ sở tông trọng pháp luật của nhà nước. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không chỉ có nhiệm vụ sản xuất ra sản phẩm mà còn có nhiệm tổ trức tiêu thụ sản phẩm đó trên thị trường. Để quá trình tái sản xuất được thường xuyên, liên tục các doanh nghiệp phải thực hiện việc tiêu thụ các sản phẩm do đó việc xác định rõ quá trình tiêu sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng nó thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng, kiểu dáng mẫu mã sản phẩm.
Sản phẩm do các doanh nghiệp sản xuất ra được tiêu thụ trên thi trường với giá cả xác định chủ yếu dựa vào quy luật giá trị, quy luật cung cầu và nguyên tắc “ thuận mua vừa bán”. Vì vậy doanh nghiệp phải có lãi và có hiệu quả ngày càng cao thì mới đứng vững và cạnh tranh không ngừng phát triển trên thị trường. Đảm bảo hiệu quả kinh doanh là đòi hỏi vừa có tinh cấp thiết vừa có tính lâu dài đối với mỗi doanh nghiệp cũng như nền kinh tế từ đó doang nghiệp quan tâm hơn nữa đến sản xuất kinh doanh và tiêu dùng giúp cho doanh nghiệp tăng cường cải tiến việc tiêu thụ sản phẩm từ khâu xuất giao hàng đến khâu thu tiền bán hàng, đồng thời cũng giúp cho việc xác định chính xác kết quả cuối cùng của hoạt sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ thực tế kết hợp viới các cơ sơ lí luận em thấy dõ được tính cấp thiết và tất yếu của tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng nên em đã chọn và đi sâu vào nghiên cứu chuyên đề “ kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh” năm 2008 của công ty TNHH Nam Đàn làm chuyên đề thực tập .
2. Mục đích nghiên cứu
- Nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về tình hình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Nam Đàn - Hà Giang.
- Từ đó chỉ ra một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Nam Đàn - Hà Giang.
3. Phạm vi nghiên cứu
+ Về không gian: Tại công ty TNHH Nam Đàn - Hà Giang.
+ Thời gian thực tập: Từ ngày 26/6 đến ngày 31/9/2009
- Số liệu lịch sử: Chủ yếu giai đoạn 2006 - 2008
- Số liệu hiện trạng năm 2008
+ Giới hạn, phạm vi nghiên cứu
Do thời gian và trình động chuyên môn còn hạn chế, phạm vi nghiên cứu của chuyên đề chỉ dừng lại ở công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên ở doanh nghiệp và doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2008.
- Phương thức tiêu thụ theo phương thức bán trực tiếp và đại lý ký gửi.
4. Nội dung nghiên cứu
Gồm 3 chương sau:
CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận liên quan đến kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG II: Thực trạng về nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong năm 2008 của công ty TNHH Nam Đàn- Hà Giang.
CHƯƠNG III: Một số đề xuất và kiến nghị với nhà trường công ty TNHH Nam Đàn - Hà Giang.

5. Phương pháp nghiên cứu
+ Phương pháp điều tra
+ Phương pháp mô phỏng
+ Phương pháp thu thập
+ Phương pháp so sánh
+ Phương pháp phân tích

ĐẶT VẤN ĐỀ 1
CHƯƠNG I: 3
1.1. Các chế độ và chính sách kế toán về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh: 3
1.1.1. Luật kế toán: 3
1.1.2. Chuẩn mực kế toán. 3
1.2. Các nội dung liên quan đến kế toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh . 3
1.2.1. Một số khái niệm có liên quan đến chuyên đề nghiên cứu : 3
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 6
1.2.3. Vai trò kế toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh . 6
1.3. Hạch toán và tổng hợp tiêu thụ hàng hoá thành phẩm và xãc định kết quả kinh doanh. 7
1.3.1. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 7
1.3.2. Chứng từ sử dụng. 10
CHƯƠNG II 12
2.1 Một số vấn đề chung về công ty TNHH Nam Đàn 12
2.1.1 Lịch sử hình thànhề và phát triển của công ty TNHH Nam Đàn 12
2.1.2 Nhiệm vụ đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Nam Đàn 2
2.1.3 Cơ sở vật chất của công ty 2
2.14 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 3
2.1.5 Tình hình tổ chức quản lý lao động của công ty. 4
2. 2 Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH Nam Đàn 5
2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán và công tác hạch toán kế toán 5
2.2.1.2 Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng: 6
2.2.1.3 Phương pháp khấu hao TSCĐ của công ty: 6
2.2.1.4 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: 6
2.2.1.5 Phương pháp hạch toán thuế GTGT: 6
2.2.1.6 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 7
2.2.2 Trình tự hạch toán cụ thể của kế toán tiêu thụ hàng hoá thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 7
. Đánh giá về tình hình tổ chức công tác kế toán tieu thụ thành phẩm và xác định kết kinh doanh 3 tháng cuối năm 2008 của công ty TNHH Nam Đàn 22
3.2 . Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán . 23
3.2.1. kiến nghị với doanh nghiệp : 23
3.2.2. Kiến nghị với nhà trường. 23
3.3 Kết luận: 24

Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh năm 2008 của công ty TNHH Nam Đà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh năm 2008 của công ty TNHH Nam Đà sẽ giúp ích cho bạn.