TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Duy Tường

MỤC LỤC

DANH MỤC BIỂU BẢNG ix

DANH MỤC HÌNH x

CHƯƠNG 1 1

GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1 Thời gian

1.3.2 Không gian

1.3.3 Đối tượng nghiên cứu2

CHƯƠNG 2 3

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 3

2.1.1. Sự cần thiết phải nghiên cứu hoạt động kinh doanh3

2.1.2. Phân tích hoạt động kinh doanh3

2.1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ phân tích hoạt động

kinh doanh 3

2.1.2.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận v à báo cáo tài chính .5

2.1.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính 8

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 10

2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu 10

CHƯƠNG 3 16

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ 16

CÔNG TY TNHH TM DV DUY TƯỜNG 16

3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 16

3.2. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH, NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG 17

3.3. BỘ MÁY TỔ CHỨC 17
3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH TM DV DUY

TƯỜNG 18

3.4.1. Thuận lợi 18

3.4.2. Khó khăn 19

3.4.3. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 19

CHƯƠNG 4

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG kinh doanh TẠI CÔNG TY

TNHH TM DV DUY TƯỜNG20

4.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh doanh CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM

2006 – 200820

4.1.1. Phân tích doanh thu theo cơ c ấu mặt hàng23

4.1.2. Phân tích doanh thu theo các nhân t ố ảnh hưởng 30

4.1.2.1. Doanh thu năm 2008 so v ới năm 2007.30

4.1.2.2. Ảnh hưởng về lượng và giá đến tổng doanh thu:.31

4.2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ 33

4.2.1. Kết cấu chi phí33

4.2.2. Phân tích biến động chi phí qua 3 năm 2006, 2007, 2008

4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH L ỢI NHUẬN 38

4.3.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận của công ty 38

4.3.2. Phân tích lợi nhuận theo kỳ kế hoạch 40

4.3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh41

4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH46

4.4.1. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 46

4.4.1.1. Tỷ số lưu động.47

4.4.1.2. Khả năng thanh toán nhanh 48

4.4.2. Nhóm tỷ số về quản trị tài sản.48

4.4.2.1. Vòng quay hàng tồn kho 50

4.4.2.2. Kỳ thu tiền bình quân 50

4.4.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động.51

4.4.2.4. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định 52
4.4.2.5. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn 53

4.4.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lợi 53

4.4.3.1. Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu (ROS) 55

4.4.3.2. Tỷ suất lợi nhuận/ tổng t ài sản (ROA)55

4.4.3.3. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (ROE) 55

Giải thích sơ đồ: . 58

CHƯƠNG 5 59

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU Q UẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY

TNHH TM DV DUY TƯỜNG59

5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 59

5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 60

5.2.1. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 60

5.2.2. Biện pháp cải thiện tình hình tài chính63

5.2.3. Một số giải pháp khác 64

CHƯƠNG 6

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66

6.1. KẾT LUẬN 66

6.2. KIẾN NGHỊ 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO.68

PHỤ LỤC 69

Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại DV Duy Tường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại DV Duy Tường sẽ giúp ích cho bạn.