TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng Công ty thép Việt Nam

MỞ ĐẦU

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
Trong nền kinh tế thị trường, lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố góp phần quyết định sự phát triển của đất nước. Do vậy, việc sử dụng lao động hợp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh chính là tiết kiệm lao động sống, góp phần hạ giá thàng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và cải thiện đời sống cho nhân dân.
Tiền lương là một sản phẩm xã hội được Nhà nước phân cho người lao động một cách có kế hoạch căn cứ vào kết quả lao động mà con người đã cống hiến cho xã hội.
Hoạch toán tiền lương là một bộ phận công việc hết sức quan trọng và phức tạp trong hoạch toán chi phí kinh doanh.Nó không chỉ là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm mà còn là căn cứ để xác định các khoản phải nộp ngân sách, các tổ chức phúc lợi xã hội, đảm bảo tính đúng, tính đủ tiền lương cho người lao động và công bằng quyền lợi cho họ.
Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế hiện nay, tuỳ theo đặc điểm của mỗi doanh nghiệp mà thực hiện hoạch toán tiền lương sao cho chính xác, khoa học, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động đồng thời phải đảm bảo công tác kế toán thanh tra, kế toán kiểm tra được dễ dàng, thuận tiện.
Chính vì hoạch toán tiền lương có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mọi con người cũng như toàn xã hội nên em xin chọn đề tài: "Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng Công ty thép Việt Nam" để viết chuyên đề tốt nghiệp.
Nội dung gồm các phần:
PHẦN I: Tình hình chung về kế toán Tổng Công ty thép Việt Nam
PHẦN II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng Công ty thép Việt Nam
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
I. Tổng quan về Tổng công ty Thép Việt Nam
II. Hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán ở tổng công ty thép Việt Nam
1.Hình thức tổ chức kế toán
2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.2 Tổ chức chứng từ kế toán
2.3 Hệ thống tài khoản sử dụng

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
I. Kế toán tiền lương tại Tổng Công ty thép Việt Nam
1. Lao động và phân loại lao động
2. Các hình thức trả lương & Chế độ tiền lương
2.1 Lương thời gian
2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm
3. Kế toán chi tiết tiền lương
3.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng tại Tổng công ty
3.2. Tổ chức sổ sách kế toán
4. Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán
4.1 Tài khoản sử dụng
4.2 Trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của Tổng công ty
4.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm
4.2.2 Hình thức trả lương theo thời gian
4.2.3 Hạch toán các khoản trích theo lương

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng Công ty thép Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng Công ty thép Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.