TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm rau quả đóng hộp tại Công ty Rau Quả Hà Tĩnh

MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, các doanh nghiệp với tư cách là một chủ thể kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải không ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để có thể tăng sức cạnh tranh và tối đa hoá lợi nhuận.
Muốn như vậy doanh nghiệp phải có thông tin đầy đủ về sản xuất kinh doanh, đặc biệt là thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai mặt của qúa trình sản xuất, có mối quan hệ khăng khít với nhau, việc hạch toán và phân tích chi phí cho phép doanh nghiệp biết chắc mình phải sản xuất và phải bán với mức giá là bao nhiêu mới đảm bảo bù đắp được chi phí và có lãi. Để quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cần tổ chức tốt công tác kế toán chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có ý nghiã hết sức quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với việc tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất giá thành nói riêng và công tác quản lý doanh nghiệp nói chung.
Tại công ty Rau Quả Hà Tĩnh trong những năm qua, công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và giá thành nói riêng được đổi mới thích ứng và phát huy đầy đủ tác dụng trong cơ chế thị trường.
Trong thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty Rau Quả Hà Tĩnh. Nhận thức được vai trò của công tác kế toán đối với việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, được sự hướng dẫn của thầy giáo Phạm Quang, tôi đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài" Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm rau quả đóng hộp tại Công ty Rau Quả Hà Tĩnh" làm đề tài tốt nghiệp.
Nội dung của đề tài tốt nghiệp gồm 3 phần:
Phần I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Rau Quả Hà Tĩnh.
Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Rau Quả Hà Tĩnh
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I- CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm
3- Đối tượng kế toán Chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
II- KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
1- Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp
1.1- Phương pháp kế toán chi phí trực tiếp (CPTT)
a-Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu (CPNVL)
b - Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.2- Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung
1.3- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
2- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
3- Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ
a- Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp
b- Đánh giá sản phảm làm dở cuối kỳ theo phương pháp sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
c-Đánh giá sản phẩm làm dở (SPLD) cuối kỳ theo chi phí định mức
III- KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH
1- Kỳ tính giá thành
2- Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
a- Phương pháp tính giá thành giản đơn
b- Phương pháp tính giá thành phân bước

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY RAU QUẢ HÀ TĨNH
I- ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY RAU QUẢ HÀ TĨNH
1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Rau Quả Hà Tĩnh.
2- Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty
a- Đặc điểm tổ chức sản xuất
b. Đặc điểm quy trình công nghệ
c. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy và hình thức kế toán
II - THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỨA ĐÓNG HỘP TẠI CÔNG TY RAU QUẢ HÀ TĨNH
A - HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
1 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: (Tài khoản sử dụng TK 621)
2 - Chi phí nhân công trực tiếp: (Tài khoản sử dụng TK 622)
3 - Chi phí sản xuất chung: (Tài khoản sử dụng TK 627)
B-TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

PHẦN III: MỘT Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY RAU QUẢ HÀ TĨNH
1. ĐÁNH GIÁ CHUNG
* Về hệ thống chứng từ sổ sách kế tóan
* Chi phí nguyên vật liệu
* Chi phí nhân công trực tiếp
* Chi phí sản xuất chung
* Chi phí khấu hao tài sản cố định
KẾT LUẬNXem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm rau quả đóng hộp tại Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm rau quả đóng hộp tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.