Tên đề tài:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÂN LONG
Lời mở đầu


Tất cả mọi sự vận động trên thế giới đều vì mục đích tồn tại cuộc sống, Trong xã hội của loài người, con người là nền tảng của xã hội. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yếu tố lao động càng được đề cao. Tiền lương và các chế độ bảo hiểm lao động được quan tâm sâu sắc, không những đảm bảo đời sống cuả người lao động mà còn khuyến khích, ưu đãi người lao động làm việc sáng tạo, năng suất và đạt hiệu quả cao.


Công tác kế tóan tiền lương là một chức nămg quan trọng trong quản trị các hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp hiện nay. Công tác tiền lương có quan hệ mật thiết với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Tiền lương là một yếu tố chi phí sản xuất quan trọng, là một bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm của doanh nghiệp và là nguồn thu chủ yếu của người lao động. Các đặc điểm trên đòi hỏi khi tổ chức công tác tiền lương, kế toán phải tuân thủ theo những nguyên tắc và những chính sách, chế độ với người lao động.


Vì vậy, trong các doanh nghiệp việc xây dựng thang lương, bảng lương, quỹ lương, định mức lương lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp đảm bảo sự phân phối cân bằng cho mọi người lao động trong quá trình làm việc, làm cho tiền lương không những là thành quả của người lao động mà còn là động lực của người lao động làm việc ngày một tốt hơn.


Chính vì những đặc điểm trên, với một sự quan tâm đặc biệt sâu sắc về người lao động, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Vân Long, em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long” là chuyên đề thực tập của mình.

Chuyên đề thực tập của em ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba phần sau:
Phần I : Tổng quan về Công ty TNHH Vân Long.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long.
Phần III : Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long.


Để có thể làm được chuyên đề thực tập này, Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm, hướng dẫn của cô Nguyễn Minh Phương, PGS-TS - Giảng viên trường Đại học kinh tế quốc dân; Phòng kế toán của công ty TNHH Vân Long đã giúp em trong thời gian thực tập và làm chuyên đề thực tập của mình.


MỤC LỤC


lỜI NÓI ĐẦU 2
Phần I : Tổng quan về Công ty TNHH Vân Long. 5
I./ Hoạt động kinh doanh chung của công ty TNHH Vân Long 5
1. Lịch sử hình thành và phát triển. 5
2. Nhiệm vụ kinh doanh. 6
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 7
II./ Đặc điểm công tác kế toán của công ty TNHH Vân Long. 14
1. Bộ máy kế toán của công ty 14
2. Hình thức kế toán và đặc điểm các phần hành kế toán của từng bộ phận. 16


Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long. 24
I./ Đặc điểm lao động và hình thức trả lương của công ty 24
1. Đặc điểm lao động và yêu cầu quản lý lao động của công ty 24
2. Hình thức trả lương, thưởng của công ty 25
II./ Kế toán chi tiết tiền lương tại công ty 28
III./ Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty. 46
IV./ Các khoản trích theo lương và kế toán chi tiết các khoản trích theo lương. 51
V./ Kế toán tổng hợp các khoản tính theo lương 57
1. Tài khoản sử dụng 57
2. Nội dung hạch toán 57
VI./ Phân tích quỹ tiền lương và các biệt pháp tăng cường quản lý tiền lương 61


Phần III : Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long. 66
I./ Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long. 66
II ./ Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Vân Long 69
KẾT LUẬN 76


xÁC NHẬN CỦA CÔNG TY 79
Danh mục tài liệu tham khảo 80
Mục lục 81


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vân long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vân long sẽ giúp ích cho bạn.