TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Thực trạng và một số ý kiến nhằm nâng cao công tác hạch toán kế toán tại Công ty in Ba Đình - Bộ Công an

MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển một cách mạnh mẽ, để đạt được điều đó là do sự đổi mới quản lý của nhà nước. Từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sự đổi mới về cơ chế quản lý đòi hỏi phải có sự đổi mới đồng bộ về hệ thống quản lý mà trong đó hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý điều hành kiểm soát và ra các quyết định kinh tế.
Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp chưa một vai trò quan trọng thực hiện chức năng thông tin về tình hình tài sản nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì phải nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng đến công tác hạch toán kế toán đảm bảo thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh.
Nhận thấy tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. Công ty in Ba Đình - Bộ Công An là một đơn vị sản xuất đang trên đà phát triển và ngày càng lớn mạnh, đã rất chú trọng đến công tác hạch toán kế toán tại công ty mình coi đó là một trong những phương châm để phát triển công ty.
Trong thời gian thực tập tại công ty được sự giúp đỡ của các cô chú phòng Kế toán và được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo đặc biệt là cô Trần Thị Miến em đã phần nào tiếp cận công tác kế toán tại doanh nghiệp.
Bản báo cáo gồm 3 phần:
Phần I: Đặc điểm tình hình của Công ty in Ba Đình - Bộ Công an
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty
Phần III: Một số ý kiến nhằm nâng cao công tác hạch toán kế toán tại Công ty.LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY IN BA ĐÌNH BỘ CÔNG AN
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
II. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
1. Chức năng
2. Nhiệm vụ
III. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty
1. Tình hình lao động
2. Tổ chức bộ máy công ty
IV. Mạng lưới kinh doanh, qui trình sản xuất
V. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY IN BA ĐÌNH- BỘ CÔNG AN (TRONG THÁNG 4 NĂM 2007)
I. Kế toán tài sản cố định
1. Liệt kê phân loại TSCĐ
2. Chứng từ phát sinh
3. Sổ chi tiết
4. Sổ kế toán tổng hợp TSCĐ
II. Kế toán NVL - CCDC
1. Danh điểm NVL- CCDC
2. Phương pháp tính giá NVL- CCDC
3. Tập hợp chứng từ về biến động NVL – CCDC
4. Sổ chi tiết
5. Sổ tổng hợp
III. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1. Cách tính lương phải trả CNV
2. Chứng từ liên quan
IV. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
3. Phương pháp tính giá thành
V. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
1. Hình thức bán hàng
2. Chứng từ liên quan
3. Sổ kế toán chi tiết
VI. các phần hành kế toán khác
1.Kế toán vốn bằng tiền
2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
VII. báo cáo tài chính

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY IN BA ĐÌNH- BỘ CÔNG AN
I. Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán tại công ty In Ba Đình- Bộ Công An
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty In Ba Đình- Bộ Công An
KẾT LUẬN

Xem Thêm: Thực trạng và một số ý kiến nhằm nâng cao công tác hạch toán kế toán tại Công ty in Ba Đình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số ý kiến nhằm nâng cao công tác hạch toán kế toán tại Công ty in Ba Đình sẽ giúp ích cho bạn.