Tên đề tài:
Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng
LỜI NÓI ĐẦU


Trong những năm gần đây cùng với sự đổi mới về nền kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta có sự phát triển đáng kể. Trong đó có sự đóng góp của ngành xi măng một trong những ngành có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế nước ta. Đứng trước yêu cầu về sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong công cuộc đổi mới, nhiệm vụ lúc này đặt ra cho ngành xi măng là hết sức nặng nề, phải làm sao phát triển hiện đại hoá nhanh chóng, đáp ứng mọi nhu cầu xi măng của toàn xã hội.


Trong quá trình phát triển và hội nhập Công ty cổ phần Thương mại xi măng đã luôn duy trì được cơ chế tài chính vững mạnh. Tuy nhiên, để hiểu sâu sắc hơn về tình hình tài chính của một doanh nghiệp có vững mạnh, ổn định hay không còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng thanh toán của doanh nghiệp đó. Quy trình tổ chức công tác hạch toán kế toán thanh toán sẽ cung cấp các số liệu, thông tin để phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp và qua đó giúp hiểu sâu về tình hình tài chính của doanh nghiệp hơn.


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần I. Tổng quan về Công ty cổ phần Thương mại xi măng 3
I. Tổng quan chung về Công ty cổ phần Thương mại xi măng 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thương mại xi măng 3
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 5
1.2.1 Chức năng 5
1.2.2. Nhiệm vụ 5
1.3. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại xi măng. 7
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại xi măng. 10
1.5. Đặc điểm tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại xi măng 15
1.5.1. Đặc điểm về lao động 15
1.5.2. Đặc điểm về các sản phẩm 16
1.5.3. Đặc điểm về thị trường kinh doanh, địa bàn kinh doanh và giá cả 16
1.5.3.1. Đặc điểm về thị trường kinh doanh 16
1.5.3.2. Đặc điểm địa bàn kinh doanh 17
1.5.3.3. Về giá cả 17
II. Tổ chức công tác hạch toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng 18
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 18
2.2. Tổ chức hạch toán kế toán 22
2.2.1. Các chính sách kế toán chung áp dụng tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng 22
2.2.2. Hệ thống chứng từ 23
2.2.3. Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng 25
2.2.4. Đặc điểm hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng 26
2.2.5. Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại xi măng 28


Phần II. Thực trạng kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần thương mại xi măng 29
2.1. Kế toán thanh toán với người bán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng 29
2.1.1. Đặc điểm tình hình thanh toán với người bán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng 29
2.1.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng trong nghiệp vụ kế toán thanh toán với người bán 32
2.1.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng 34
2.1.3.1. Sổ kế toán tổng hợp đối với nghiệp vụ thanh toán với người bán 38
2.1.3.2. Sổ kế toán chi tiết đối với nghiệp vụ thanh toán với người bán 4545
2.2. Kế toán thanh toán với người mua tại Công ty Cổ phần thương mại xi măng 50
2.2.1. Đặc điểm tình hình thanh toán với người mua tại Công ty Cổ phần Thương mại xi măng 50
2.2.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng trong nghiệp vụ kế toán thanh toán với người mua 51
2.2.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng 53
2.2.3.1. Sổ kế toán tổng hợp đối với nghiệp vụ thanh toán với người mua 57
2.2.3.2. Sổ kế toán chi tiết đối với nghiệp vụ thanh toán với người mua 64


Phần III. Đánh giá và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tình hình công tác thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng 67
3.1. Những ưu, nhược điểm trong kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng 67
3.1.1. Ưu điểm 67
3.1.2. Nhược điểm 71
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ thanh toán chủ yếu tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng 73
KẾT LUẬN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, ngườ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, ngườ sẽ giúp ích cho bạn.