TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thương Mại Hoàng My

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:

Hiện nay công tác kế toán tiền lương tại các doanh nghiệp tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều phương pháp tính lương khác nhau sao cho phù hợp với đặc điểm của công ty của mình. Rất nhiều doanh nghiệp sử dụng thành công những phương pháp tính lương rất khoa học(ebay, vatgia.com ). Bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp chưa gắn liền công tác kế toán tiền lương với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần Xã hội . lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CNV, người lao động trong doanh nghiệp.
Tiền lương (hay tiền công) là một phần sản phẩm Xã hội được Nhà nước phân phối cho người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho Xã hội biểu hiện bằng tiền nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân viên. Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chế độ tiền lương tính theo sản phẩm đang được thực hiện ở một số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Trong nội dung làm chủ của người lao động về mặt kinh tế, vấn đề cơ bản là làm chủ trong việc phân phối sản phẩm Xã hội nhằm thực hiện đúng nguyên tắc “phân phối theo lao động” . Thực hiện tốt chế độ tiền lương sản phẩm sẽ kết hợp được nghĩa vụ và quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhóm lao động và người lao động đối với sản phẩm mình làm ra đồng thời phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống để hoàn thành kế hoạch. Trong cơ chế quản lý mới hiện nay thực hiện rộng rãi hình thức tiền lương. Sản phẩm trong cơ sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho các doanh nghiệp đi vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển.
Trước những vai trò của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, việc tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thương mại Hoàng My là một điều vô cùng cần thiết. Vì vậy em tiến hành nghiên cứu chuyên đề “kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Hoàng My
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Khi tiến hành nghiên cứu chuyên đề, chuyên đề hướng tới những mục tiêu
Tìm hiểu và nhìn nhận về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các doanh nghiệp nói chung và tại công ty TNHH thương mại Hoàng My.
Tìm hiểu khó khăn và thuận lợi trong công tác kế toán. Từ đó rút ra nhận xét và đưa ra những kiến nghị nhằm giúp công ty quản lý tốt công tác kế toán tiền lương.
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu:
- Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Hoàng My.
- Mức lương của các công nhân viên trong công ty.
- Các chứng từ, phương pháp tính lương tại công ty.
Phạm vi nghiên cứu:
Vấn đề tiền lương, các khoản phải trích theo lương và cách hạch toán lương của nhà máy trong tháng 10 năm 2010.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, ghi chép: bằng việc sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và nghiên cứu, tìm hiểu các sổ sách, báo cáo kế toán từ phòng Tài vụ và phòng tổ chức hành chính của công ty để thu thập những số liệu cần thiết cho đề tài.
- Phương pháp phân tích: trên cơ sở hệ thống số liệu thu thập được, thông qua sàng lọc xử lý số liệu để từ đó là cơ sở cho việc phân tích thực tế hoạt động của đơn vị.
- Phương pháp tổng hợp: thông qua việc tổng hợp những số liệu, chứng từ làm cơ sở để tiến hành nghiên cứu.
5. Kết cấu chuyên đề:
Chuyên đề tiến hành nghiên cứu có 3 chương:
Chương I : Lý luận về tổ chức lao động tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
Chương II : Thực trạng tổ chức kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Hoàng My.
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Hoàng My

Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thương Mại Hoàng My
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thương Mại Hoàng My sẽ giúp ích cho bạn.