Tên đề tài:
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YẾN THANH
MỞ ĐẦU
Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ tạo tiền đề cho công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Sự phát triển đó là thành công của nghành xây dựng cơ bản, mà trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các công ty sản xuất Vật Liệu Xây Dựng.


Trong cơ chế thị trường, với quy luật ngày càng cạnh tranh khắc nghiệt, tồn tại và phát triển là một vấn đề mang tính sống còn của tất cả các doanh nghiệp. Muốn thắng thế trong cạnh tranh và có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường thì mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận và tích luỹ. Vì điều đó doanh nghiệp không những phaỉ chú trọng tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải tăng cường công tác quản lý giám sát chặt chẽ việc sử dụng vật tư, tiền vốn, lao động .


Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu chế độ hạch toán kế toán.


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
I. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán NVL tại doanh nghiệp sản xuất 3
1. Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu: 3
2. Phân loại nguyên vật liệu : 3
3. Đánh giá vật liệu 4
3.1 Đánh giá vật liệu theo giá trị thực tế. 5
3.1.1. Giá trị thực tế vật liệu nhập kho. 5
3.1.2. Giá thực tế vật liệu xuất kho. 6
3.2. Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán. 8
4. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu : 9
4.1 Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu. 9
4.2 Nhiệm vụ của kế toán vật liệu. 10
II. Tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu 11
1. Tổ chức chứng từ và hạch toán ban đầu 11
2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu: 13
2.1. Nội dung các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu: 13
2.1.1 Phương pháp thẻ song song 13
2.1.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 15
2.1.3 Phương pháp ghi sổ số dư 17
2.2. Kế toán tổng hợp NVL 18
2.2.1. Thủ tục chứng từ 19
2.2.1.1. Thủ tục chứng từ cần thiết trong nghiệp vụ thu mua và nhập kho vật liệu. 19
2.2.1.2. Thủ tục chứng từ cần thiết trong nghiệp vụ xuất kho vật liệu. 20
2.2.2. Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 20
2.2.2.1. Tài khoản sử dụng 20
2.2.2.2. Trình tự hạch toán: 21
2.2.3. Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 23
2.2.3.1 Tài khoản sử dụng 23
2.2.3.2 Trình tự hạch toán 24
2.3 Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 24


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH YẾN THANH 31
I.Khái quát chung về công ty. 31
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH YẾN THANH 31
2. Đặc điểm quy trình công nghệ. 32
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 33
4.Tổ chức bộ máy kế toán. 37
5. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH Yến Thanh 39
II .Thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH YẾN THANH 42
1. Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH YẾN THANH 43
1.1. Trình tự xuất_nhập nguyên vật liệu: 44
1.2. Nội dung hạch toán chi tiết vật liệu được tiến hành như sau: 49
2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 53
2.1. Tài khoản sử dụng 53
2.2. Kế toán tổng hợp nhập vật tư 53


CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH YẾN THANH 67
I.Những ưu điểm công tác kế toán ở công ty TNHH YẾN THANH 67
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán của công ty. 68
1. Ý kiến về số điểm danh vật tư 68
2. Ý kiến về sử dụng giá hạch toán. 69
3. Ý kiến về đảm bảo vật liệu trong sản xuất 69
KẾT LUẬN 70


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH YẾN THANH
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH YẾN THANH sẽ giúp ích cho bạn.