TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tiền lương và các khoản trích theo lương

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ kế toán TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1
1.1 KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1
1.1.1 Khái niệm, bản chất của tiền lương 1
1.1.2 Ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương 3
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3
1.2 CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 4
1.2.1 Các hình thức trả lương 4
1.2.2 Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương 7
1.2.2.1 Khái niệm và nội dung quỹ tiền lương 7
1.2.2.2 Các khoản trích theo lương 8
1.3 kế toán TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 9
1.3.1 Các chứng từ ban đầu hạch toán lao động, tính lương và trợ cấp BHXH, BHYT, KPCĐ 9
1.3.1.1 Chứng từ hạch toán lao động 9
1.3.1.2 Chứng từ tính lương và các khoản trợ cấp BHXH 10
1.3.2 kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 10
1.3.2.1 Tài khoản kế toán sử dụng 10
1.3.2.2 Tổng hợp, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 12
1.3.2.3 Trình tự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 13
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC kế toán TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY đầu tư phát triển ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM 16
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY đầu tư phát triển ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM 16
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 16
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 16
2.1.3 Đặc điểm và cơ cấu quản lý bộ máy tại Công ty 17
2.1.4 Tình hình kết quả sản xuất hoạt động kinh doanh của Công ty 18
2.1.5 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 18
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC kế toán TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY đầu tư phát triển ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM 20
2.2.1 Phân loại lao động tại Công ty 20
2.2.2 Các hình thức trả lương tại Công ty 21
2.2.3 Hạch toán lao động, tính lương và trợ cấp BHXH phải trả người lao động tại Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 24
2.2.4 kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 25
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC kế toán TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY đầu tư phát triển ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM 30
3.1 NHẬN XÉT CHUNG 30
3.1.1 Ưu điểm 30
3.1.2 Nhược điểm 31
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 32
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tiền lương và các khoản trích theo lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tiền lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp ích cho bạn.