TÊN ĐỀ TÀI : Tiểu Luận Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam

MỤC LỤC
A Lời nói đầu: 1
Chương I: Lý luận chung về chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế 2
I ổn định kinh tế-một mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng 2 II Khái niệm và công cụ của chính sách tiền tệ 3
III Tác động của chính sách tiền tệ đối với thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế 5
Chương II: Chính sách tiền tệ với thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế của Việt Nam thời gian qua 8
I Sơ lược tình hình kinh tế tiền tệ Việt Nam thời gian qua 8
II Sơ lược về tình hình sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ của Việt Nam nhằm ổn định kinh tế 10
III Những đánh giá chung về thực trạng sử dụng chính sách tiền tệ thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế Việt Nam thời gian qua 13
Chương III: Một số ý kiến đề suất đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền tệ góp phần ổn định nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 18
I Điều hành cung ứng tiền tệ 18
II Chính sách quản lý ngoại hối và điều hành tỷ giá 19
III Điều hành chính sách tiền tệ với công cụ quản lý 22
B Kết luận 24
Tài liệu tham khảo
Xem Thêm: Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.