Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may thành công sang thị trường mỹ giai đoạn 2008-2015

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may thành công sang thị trường mỹ giai đoạn 2008-2015

  Lời cảm ơn
  Mở Đầu
  1. Tính thiết thực của đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Phạm vi nghiên cứu
  4. Đối tượng nghiên cứu
  5. Phương pháp nghiên cứu
  6. Kết cấu của đề tài
  7. Kết quả đạt được của đề tài
  Danh mục các bảng
  Danh mục biểu đồ, sơ đồ.
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH 1
  1.1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH . .10
  1.1.1 Tính tất yếu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường . .10
  1.1.1.1 Khái niệm về thị trường . .10
  1.1.1.2 Phân loại thị trường .10
  1.1.1.3 Khái niệm về cạnh tranh .11
  1.1.1.4 Tính tất yếu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường . 12
  1.1.1.5 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường .12
  1.1.2 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 13
  1.1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 13
  1.1.2.2 Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .14
  1.2
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC . .16
  1.2.1 Khái niệm về quản trị chiến lược . .16
  1.2.2 Các yêu cầu khi xây dựng và thực hiện chiến lược . 20
  1.2.3 Mô hình quản trị chiến lược 22
  1.2.3.1 Những mức độ quản trị chiến lược . .22
  1.2.3.2 Các giai đoạn của quản trị chiến lược . .23
  1.2.3.3 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện .26
  1.2.4 Chiến lược kinh doanh . 27
  1.2.4.1 Khái niệm: . .27
  1.2.4.2 Phân loại chiến lược kinh doanh . .27
  1.2.5 kinh doanh quốc tế 30
  1.2.5.1 Khái quát về kinh doanh quốc tế: . 30
  1.2.5.2 Các chiến lược thâm nhập thị trường thế giới. .31
  1.2.5.3 Cơ hội và thách thức đối với các DN Việt nam khi hội nhập kinh tế thế giới 32
  1.2.5.3.1 Những cơ hội . 32
  1.2.5.3.2 Những khó khăn và thách thức .35
  -4-
  1.2.5.4 Một số yếu tố phát triển xuất khẩu : .35
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I 38
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT
  MAY THÀNH CÔNG . 39
  2.1
  GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG .39
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 40
  2.1.1.1 Giai đoạn một từ năm 1976 đến năm 1980 .40
  2.1.1.2 Giai đoạn hai từ năm 1981 đến năm 1985 .40
  2.1.1.3 Giai đoạn ba từ năm 1986 đến năm 1996 .40
  2.1.1.4 Giai đoạn bốn từ năm 1997 đến tháng 06 năm 2006 .41
  2.1.1.5 Giai đoạn năm từ tháng 07 năm 2006 đến nay . 41
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức 41
  2.1.3 Cơ cấu các mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu 43
  2.2
  THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .44
  2.2.1 Nhận thức về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty .44
  2.2.2 Nhận thức về đối thủ cạnh tranh. 45
  2.2.3 Thực trang tình hình xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 46
  2.3
  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY. 47
  2.3.1 Phân tích mội trường bên trong . 47
  2.3.1.1 Các nguồn lực 47
  2.3.1.1.1 Qui trình, năng lực sản xuất, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị .47
  2.3.1.1.2 Cở sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị và năng lực sản xuất 48
  2.3.1.1.3 Nguồn nhân lực . 49
  2.3.1.1.4 Nguồn lực tài chính .50
  2.3.1.1.5 Nguồn nguyên vật liệu 51
  2.3.1.2 Năng lực kinh doanh .52
  2.3.1.3 Thị trường . 54
  2.3.1.3.1 Đối với thị trường nội địa .54
  2.3.1.3.2 Đối với thị trường xuất khẩu 54
  2.3.1.4 Thương hiệu “TCM” . 55
  2.3.1.5 Hệ thống hoạt động Marketing. 56
  2.3.1.5.1 Chính sách giá .57
  2.3.1.5.2 Chính sách sản phẩm .57
  2.3.1.5.3 Chính sách quảng cáo, chiêu thị 58
  2.3.1.5.4 Chính sách phân phối .59
  2.3.1.6 Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) . .59
  2.3.2 Phân tích môi trường bên ngoài 60
  2.3.2.1 Môi trường vĩ mô 60
  2.3.2.1.1 Tình hình kinh tế Viện Nam. .60
  2.3.2.1.2 Tình hình chính trị, pháp luật, chính phủ . .61
  2.3.2.1.3 Tình hình văn hóa xã hội . .62
  2.3.2.1.4 Tình hình dân số địa lý .63
  2.3.2.1.5 Một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành dệt may của nhà nước .64
  2.3.2.2 Môi trường vi mô. .65
  2.3.2.2.1 Áp lực của nhà cung cấp 65
  2.3.2.2.2 Áp lực của khách hàng .67
  2.3.2.2.3 Áp lực của đối thủ cạnh tranh . .68
  2.3.2.2.4 Áp lực của sản phảm thay thế . .72
  2.3.2.2.5 Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ tiềm ẩn 73
  -5-
  2.3.2.3 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EPE) . .73
  2.4 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG 74
  2.4.1 Điểm mạnh 74
  2.4.2 Điểm yếu .75
  2.4.3 Cơ hội .76
  2.4.4 Nguy cơ .76
  2.4.5 Ma trận SWOT của công ty cổ phần Dệt May Thành Công . 77
  KẾT LUẬN CHƯƠNG II .77
  CHƯƠNG III :CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH
  CÔNG SANG THỊ TRƯƠNG MỸ ĐẾN NĂM 2015 . 78
  3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY .78
  3.1.1 Muc tiêu chung của công ty .78
  3.1.2 Mục tiêu phát triển xuất khẩu sản phẩm dệt may của công ty sang thị trường Mỹ giai
  đoạn 2008-2015 79
  3.2 CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNg
  TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG GIAI ĐOẠN 2008-2015 .80
  3.2.1 Chiến lược phát triển sản phẩm .8 0
  3.2.2 Chiến lược mở rộng và phát triển thị trường Mỹ 81
  3.2.3 Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhận lực . 82
  3.2.4 Chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm 83
  3.2.5 Chiến lược giá cả 84
  3.2.6 Chiến lược xúc tiến thương mại và truyền thông 85
  3.3 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
  DỆT MAY THÀNH CÔNG SANG THỊ TRƯỜNG MỸ .86
  3.3.1 Giải pháp về nguồn nhân lực . 86
  3.3.2 Giải pháp về vốn .87
  3.3.3 Giải pháp mở rộng và phát triển thị trường Mỹ 88
  3.3.4 Giải pháp về quản lý sản xuất kinh doanh .91
  3.3.5 Giải pháp về marketing . .93
  3.4 CÁC KIẾN NGHỊ 94
  3.4.1 Đối với nhà nước 94
  3.4.1.1 Tiếp tục đổi mới cơ chế, ban hành các chính sách hỗ trợ ngành dệt may .94
  3.4.1.2 Hỗ trợ và cũng cố kết cấu hạ tầng phục vụ xuất khẩu .9 5
  3.4.1.3 Thay đổi công tác xúc tiến thương mại . 95
  3.4.1.4 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công .96
  3.4.2 Về phía Hiệp Hội Dệt May Việt Nam. 96
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .97
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

  Xem Thêm: Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may thành công sang thị trường mỹ giai đoạn 2008-2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may thành công sang thị trường mỹ giai đoạn 2008-2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status