TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch việt nam tại đà nẵng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I 1
SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 1
I- SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH: 1
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch : 1
2. Sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp du lịch: 2
2.2.1 Khái niệm, đặc điểm của báo cáo bộ phận: 2
2.2.2 Một số khái niệm được sử dụng trong việc lập báo cáo bộ phận: 3
2.2.3 Các hình thức báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp du lịch : 4
2.2.3.1 Báo cáo bộ phận lập theo loại hình dịch vụ : 4
2.2.3.2 Báo cáo thu nhập toàn doanh nghiệp: 5
2.2.4 Tác dụng của báo cáo bộ phận: 6
II- THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG: 6
A- Giới thiệu chung về Công Ty Du Lịch Việt Nam Tại Đà Nẵng: 6
I.Quá trình hình thành, phát triển, lĩnh vực kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ của Công ty : 6
1. Quá trình hình thành và phát triển: 6
2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty : 8
3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty : 8
II. Tổ chức quản lý ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng : 9
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty : 9
2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 9
III. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng : 12
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty : 12
2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 12
3. Hình thức kế toán: 13
B- Thực trạng về hệ thống báo cáo kế toán ở công ty du lịch việt nam tại đà nẵng 15
I- Thực trạng công tác lập kế hoạch tại Công ty : 15
II- Hệ thống báo cáo kế toán ở các đơn vị trực thuộc: 18
1. Báo cáo kế toán hằng tuần: 19
2. Báo cáo chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh hằng quí: 23
2.1 Báo cáo chi phí: 23
2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : 26
III- Công tác thống kê tại Công ty : 28
1. Thống kê số khách, ngày khách : 28
2. Thống kê doanh thu: 31
IV- Nhận xét về hệ thống báo cáo kế toán của Công ty : 34
1. Ưu điểm: 34
2. Nhược điểm : 34

PHẦN II 36
XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 36
I. Xây dựng báo cáo bộ phận tại các khách sạn trực thuộc Công ty : 36
2 Lập báo cáo bộ phận: 41
II. Xây dựng báo cáo bộ phận tại các chi nhánh: 41
III. Xây dựng báo cáo bộ phận tại Xí nghiệp vận chuyển du lịch : 41
IV. Xây dựng báo cáo thu nhập toàn Công ty : 41
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Thêm: Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch việt nam tại đà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch việt nam tại đà sẽ giúp ích cho bạn.