TÊN ĐỀ TÀI : Tiểu Luận Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng ở Việt nam

LỜI NÓI ĐẦU 2

NỘI DUNGPHẦN I: LÝ LUẬN VỀ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 3

I/ TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIỆP VỤ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 3
1. Khái niệm 3
2. Những nghiệp vụ chủ yếu trong hoạt động ngân hàng 3

II/ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 5
1. Rủi ro 5

2. Rủi ro tồn tại khách quan trong hoạt động ngân hàng 5

III/ NHỮNG RỦI RO ĐẶC THÙ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 6

1. Rủi ro tín dụng 6

2. Rủi ro lãi suất 8

3. Rủi ro hối đoái 9

4. Rủi ro thanh toán 10

5. Rủi ro nguồn vốn 11

6. Rủi ro hoạt động ngoại bảng 12

7. Rủi ro công nghệ hoạt động 12

8. Rủi ro quốc gia 13PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CỦA VIỆT NAM

VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 14

I/ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM

TRONG THỜI GIAN QUA 14

II/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO 17

KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Thêm: Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng ở Việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng ở Việt nam sẽ giúp ích cho bạn.