TÊN ĐỀ TÀI : Tiểu Luận Những biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch phát triển Thương mại - dịch vụ của quận Hải Châu

Dịch vụ là một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế. Thực tế cho thấy không có quốc gia nào trên thế giới mà trong nền kinh tế của mình lại thiếu ngành dịch vụ. Ở nước ta cũng vậy, dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của cả nước, sản xuất chỉ có thể phát triển, đời sống tiêu dùng của nhân dân chỉ được nâng cao khi mà dịch vụ phát triển tương ứng. Ngược lại dịch vụ cũng chỉ có thể phát triển được khi tồn tại một nền kinh tế sản xuất phát triển và có nhu cầu tiêu dùng cao.
Dịch vụ là một ngành tổng hợp nhiều phân ngành khác nhau, trong đó dịch vụ thương mại đóng vai trò rất quan trọng vì nó điều tiết nền kinh tế làm tiền đề cho sự phát triển.
Quận Hải Châu là một quận nằm ở trung tâm Thành phố Ðà Nẵng nên hoạt động thương mại dịch vụ phát triển mạnh nhưng không vì vậy mà ngành thương mại dịch vụ ở quận không được quan tâm mà chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa để khai thác tốt nhất tiềm năng của ngành giúp cho quận có một thị trường thương mại rộng lớn và tăng thêm khả năng giao lưu với các nước trong khu vực, khi mà Thành phố Ðà Nẵng trở thành đô thị loại I.
Vì vậy em chọn đề tài: “Những biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch phát triển Thương mại - dịch vụ của quận Hải Châu năm 2005” làm báo cáo tốt nghiệp.
Nội dung của đề tài được trình bày như sau:
Phần I. Những vấn đề cơ bản về ngành thương mại - dịch vụ.
Phần II. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành thương mại - dịch vụ của quận Hải Châu năm 2002 - 2004.
Phần III. Những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thương mại - dịch vụ năm 2005.
Ðể hoàn thành được đề tài này, ngoài sự nổ lực của bản thân là sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của các cô chú phòng kinh tế và của quý thầy cô, đặc biệt là thầy Nguyên Cao Luân. Do việc tiếp xúc với thực tế còn hạn chế nên trong quá trình xây dựng đề tài còn hạn chế và thiếu sót. Kính mong được sự thông cảm của cô chú phòng kinh tế Quận Hải Châu và thầy cô.

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
PHẦN I. NHỮNG VẤN ÐỀ CƠ BẢN
VỀ NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ.
1.1. Khái quát chung 3
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về ngành TM - DV 3
1.1.2. Nhiêm vụ và chức năng của ngành thương mại - dịch vụ 4
1.1.3. Vị trí và đặc điểm của ngành thương mại - dịch vụ 6
1.2. Nội dung kế hoạch hoá phát triển ngành TM - DV 7
1.2.1. Quy trình xây dựng kế hoạch 7
1.2.2. Phương pháp xây dựng kế hoạch 8
1.2.3. Sự cần thiết phải xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch
phát triển ngành thương mại - dịch vụ 8
PHẦN II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
CỦA QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2002 - 2004.
2.1. Một số nét khái quát về Quận Hải Châu 10
2.1.1. Lịch sử hình thành quận 10
2.1.2. Vị trí địa lý 10
2.1.3. Địa hình 10
2.1.4. Khí hậu 11
2.1.5. Dân số 11
2.1.6. Lao động và nguồn nhân lực 11
2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế quận Hải Châu
năm 2002 - 2004 12
2.2.1. Hiện trạng kinh tế - xã hội của quận 12
2.2.2. Hiện trạng phát triển ngành Thương mại - dịch vụ 14
2.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành TM - DV
năm 2002 - 2004 14
2.3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch 14
2.3.2. Kinh doanh thương mại - Du lịch - Dịch vụ 19
2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch phát triển ngành thương mại -dịch vụ 20
2.4.1. Phân tích thị trường 20
2.4.2 Cơ chế chính sách quản lý kinh tế 20
2.4.3. Tác động các ngành có liên quan 21
2.4.4. Quan hệ kinh tế liên vùng với các vùng khác 22
2.5. Đánh giá chung và kết quả thực hiện 22
2.5.1. Những thành tựu đã đạt được 22
2.5.2. Tồn tại 25
PHẦN III. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2005.
3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển 26
3.1.1. Mục tiêu 26
3.1.2. Phương hướng 28
3.2. Những giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch phát triển ngành TM - DV quận Hải Châu năm 2005. 29
3.2.1. Huy động nguồn vốn đầu tư 29
3.2.2. Hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và sản xuất 29
3.2.3. Phát huy vai trò động lực khoa học và công nghệ đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội của quận, tạo ra cơ hội đạt được mục
tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững 30
3.2.4. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường pháp lý thông thoáng hơn, vận dụng có hiệu quả các chính sách của Nhà nước 30
3.2.5. Biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 31
Kết luận 34
Ý kiến của cơ quan thực tập 35 Ý kiến của giáo viên 36


Xem Thêm: Những biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch phát triển Thương mại - dịch vụ của quận Hải Châu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch phát triển Thương mại - dịch vụ của quận Hải Châu sẽ giúp ích cho bạn.