TÊN ĐỀ TÀI : Tiểu Luận Đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam

PHỤ LỤC
Trang
Lời mở đầu
Phần I:Tình hình đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản đến năm 2002
I.Tổng quan về nền kinh tế Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
II>Tình hình đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản
1.tình hình đầu tư của Nhật Bản
2.Quy mô và xu hướng FDI của Nhật Bản
3.Cơ cấu đầu tư
4. Viện trợ phát triển (ODA)của Nhật Bản trong thời gian qua
III>Đầu tư của Nhật Bản vào một số nước và khu vực
1.Đầu tư của Nhật Bản vào Asean
2.Đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc
3.Đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ
4.Đầu tư của Nhật Bản vào EU
Phần II: Đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam
I.Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây
II.Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam
1.Thực trạng thu hút FDI
2.tình hình thực hiệncác dự án đầu tư nước ngoài
III.Đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam
1.Giai đoạn 1990-1997
2.Giai đoạn 1998 đến nay
3.Viện trợ phát triển chính thức (ODA)của Nhật Bản cho Việt Nam
Phần III:Một số kiến nghị nhằm thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
I.Kiến nghị chung
II.Một số kiến nghị nhằm thu hút đầu tư Nhật Bản ở Việt Nam

Xem Thêm: Đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.