TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc Lá Thanh Hoá

LỜI NÓI ĐẦU
Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất một mặt phải không ngừng cải tiến các mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, mặt khác phải tích cực hạ thấp được giá bán. Vì vậy đối với các doanh nghiệp sản xuất việc hạ giá thành sản phẩm là con đường chủ yếu để tăng doanh lợi cho doanh nghiệp . Đây cũng là tiền đề để hạ thấp giá bán nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước của doang nghiệp.
Đứng trước yêu cầu cấp bách đó, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không chỉ nỗ lực tăng thêm sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm mà phải tăng cường công tác quản lý giám đốc chặt chẽ các khoản chi phí chi ra trong quá trình sản xuất như chi phí về lao động , vật tư, tiền vốn ở tất cả các khâu, các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở cho việc hạ giá thành sản phẩm.
Đứng trên góc độ kế toán, việc giải quyết vấn đề này là phải tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Như vậy công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp. Nó cung cấp tài liệu về chi phí sản xuất, giúp lãnh đạo các doanh nghiệp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí trong từng thời kỳ. Từ đó tăng cường biện pháp kiểm tra, giám đốc nhằm quản lý chặt chẽ các khoản chi phí bỏ ra trong một cách kịp thời. Chính vì vậy, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm khoa học, chính xác là một yêu cầu thiết thực đối với việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế. Từ nhận thức đó nên trong thời gian thực tập tại Công Ty Thuốc Lá Thanh Hoá em đã chọn đề tài “kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc Lá Thanh Hoá” với mong muốn được trình bày những kiến thức mình đã tiếp nhận được từ nhà trường, từ thực tế và có một số góp ý nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đây.MỤC LỤC


THỨ TỰ NỘI DUNG TRANG
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KÊ TOÁN TẠI C.TY THUỐC LÁ THANH HOÁ 2
I. Giới thiệu chung về Cty Thuốc Lá Thanh Hoá 2
1. Quá trình hình thành và phát triển. 2
2. Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. 3
II. Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán tại Cty thuốc lá thanh hóa. 3
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Cty Ty Thuốc Lá Thanh Hóa. 3
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Cty Thuốc Lá Thanh Hóa. 5
3. Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng. 6
PHẦN II: KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT . 8
I. Phân loại chi phí sản xuất, đối tượng chi phí sản xuất. 8
1. Khái niệm chi phí sản xuất. 8
2. Phân loại chi phí sản xuất. 8
3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 9
II. Kế toá chi tiết chi phí sản xuất tại Cty Thuốc Lá Thanh Hóa. 9
1. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 9
1.1. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 9
1.2. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 9
1.3. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 9
2. Kế toán chi tiết chi phí sản xuất. 10
2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 10
2.2 Chi phí nhân công trực tiếp. 15
2.3 Chi phí sản xuất chung. 23
3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 28
3.1. Tài khoản sử dụng. 28
3.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 28
3.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp. 29
3.1.3 Chi phí sản xuất chung. 30
3.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất. 30
3.2.1 Kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30
3.2.2 Kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp. 32
3.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất chung.
3.2.4 Kế toán thiệt hại trong sản xuất 37
3.2.4.1. Kế toán thiệt hại về sản phẩm sai hỏng 37
3.2.4.1. Kế toán thiệt hại về ngừng sản xuất. 38
3.3 Tổng hợp chi phí toàn doanh nghiệp, kiểm kê đánh gía sản phẩm dở dang. 39
3.3.1. Tổng hợp chi phí 39
3.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 40
3.3.3. Phương pháp tính gía thành sản phẩm. 43
3.3.3.1. Đối tượng tính giá thành. 43
3.3.3.2 Kỳ tính giá thành. 43
3.3.3.3 Phương pháp tính giá thành. 43
PHẦN III : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY THUỐC LÁ THANH HÓA. 48
1. Thành tích. 48
2. Ưu điểm. 44
3. Tồn tại và nguyên nhân. 50
4. Thuận lợi và khó khăn. 51
Kết luận 53

Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc Lá Thanh Hoá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc Lá Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.