TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty liên doanh may an giang

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài :
Trongcông cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đang diễn ra sôi động
quá trình phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ
nghĩa. Trước vấn đề từ một nền kinh tế theo cơ chế bao cấp chuyển sang
một nền kinh tế theo cơ chế thị trường, sự hoà nhập của các ngành kinh tế
trong xã hội không những chỉ nằm riêng trong lĩnh vực quốc gia mà còn hòa
nhập vào nền kinh tế thế giới. Vơí yêu cầu này, các hoạt động kinh doanh
trên nhiều lĩnh vực phải có nhiều chuyển biến, nhiều thay đổi cho phù hợp
với cơ chế mới. Trong nền kinh tế chung , hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng, được xem là xương sống của nền
kinh tế, đóng vai trò rất to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền
vững .
Để tiến hành một quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh
nghiệp phải hội đủ 3 yếu tố: lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao
động. Trong đó, lao động là một trong những nhân tố quyết định sự thành
công của doanh nghiệp , chúng ta đã biết “ lao động là bỏ một phần sức lực (
chân tay hay trí óc ) nên nó cần thiết phải được bù đắp để tái sản xuất sức lao
động”. Và sự thật đó được thấy dễ dang trong thực tế : mọi người lao động
làm việc trong môi trường bình thường hay khắc nghiệt đều mong muốn kiếm
được nhiều tiền nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu cuộc sống của họ. Vì lẽ đó,
tiền lương và các khoản thanh toán cho người lao động dưới hình thức này hay
hình thức khác là một vấn đề quan trọng cần giải quyết và cần giải quyết nó
một cách cân nhắc, cẩn thận, rõ ràng và thỏa đáng.
Ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, sự
phát triển lớn mạnh của nền kinh tế thế giới, một quốc gia nói chung hay một
doanh nghiệp nói riêng muốn hòa nhập được thì phải tạo động lực phát triển từ
trong nội bộ của doanh nghiệp mà xuất phát điểm chính là việc giải quyết một
cách hợp lí, công bằng, rõ ràng vấn đề tiền lương và các khoản trích theo
lương cho người lao động. Dù dưới bất kì loại hình doanh nghiệp nào, thì sức
lao động của con người đều tồn tại và đi liền với thành quả của doanh
nghiệp.Vì thế tiền lương phải trả cho người lao động là vấn đề cần quan tâm
của các doanh nghiệp hiện nay. Làm thế nào để có thể kích thích lao động
hăng hái sản xuất, nâng cao hiệu quảø, chất lượng lao động, giảm chi phí
Kế tốn tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động
nhân công trong giá thành sản phẩm, tạo cho doanh nghiệp đứng vững trên
môi trường cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp đang là một yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong xu thế
hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu trên, em đã chọn đề tài “KẾ TOÁN TIỀN
LƯƠNG VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI
LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH MAY AN GIANG
” làm đề
tài cho luận văn tốt nghiệp của mình .
2. Mục tiêu nghiên cứu :
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá công tác Kế Toán tiền
lương trong việc hạch toán, thanh toán lương cho người lao động, cũng như
xem xét sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động. Từ đó đưa ra
một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống Kế Toán tiền lương tại doanh
nghiệp.
3. Phương pháp nghiên cứu :
Có thể thực hiện đề tài, các số liệu sẽ được thu thập như sau:
- Số liệu sơ cấp: Các số liệu về kế toán tiền lương được thu thập ở
doanh nghiệp.
- Số liệu thứ cấp: tham khảo các sách báo, niên giám thống kê, các
tài liệu nghiên cứu trước đây cùng các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập và
các doanh nghiệp khác.
- Các số liệu thu thập sẽ được đưa vào phân tích dựa trên phương
pháp diễn dịch để phát thảo những con số thành những nhận định, đánh giá và
phân tích về Kế Toán tiền lương và xem xét sự ảnh hưởng của tiền lương đối
với người lao động tại doanh nghiệp.

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài : . 1
2. Mục tiêu nghiên cứu : . .2
3. Phương pháp nghiên cứu : . 2
4. Phạm vi nghiên cứu : . 2
PHẦN NỘI DUNG 3
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG .3
1.Khái niệm – ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương: .3
1.1 Tiền lương: 3
1.2 Các khoản trích theo lương: 3
2.Các hình thức tiền lương: 4
2.1 Trả lương theo thời gian: 4
2.2 Trả lương theo sản phẩm: .6
2.3 Trả lương khoán: . 9
3. Tiền thưởng - phúc lợi – phụ cấp: 9
3.1 Tiền thưởng : . 9
3.2 Phúc lợi : .10
3.3 Phụ cấp : . .11
4.Kế toán các khoản phải trả công nhân viên : .12
4.1 Chứng từ kế toán : . 12
4.2 Tài khoản sử dụng : . 12
4.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp : .12
5. Kế toán các khoản trích theo lương : . .13
5.1 Tài khoản sử dụng : . 13
5.2 Sơ đồ kế toán tổng hợp : .14
6. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất : .14
6.1 Tài khoản sử dụng: . .14
6.2 Sơ đồ kế toán tổng hợp : .15
CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH MAY 17
1. Lịch Sử Hình Thành Công Ty Liên Doanh May An Giang: 17
2. Chức Năng - Mục Tiêu - Nhiệm Vụ Và quyền Hạn Của Công Ty : 18
3. Nguồn Nhân Lực Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Công ty: 19
3.1 Nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo của công ty: .19
3.2 Cơ cấu tổ chức : 19
4. Tình Hình Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Trong 2
Năm Qua (2002 – 2003): 23
5.Những Thuận Lơi Và Khó Khăn Trong Thời Gian Qua Của Công Ty:24
5.1 Thuận lợi: 24
5.2 Khó khăn: 24
6. Phương Hướng Phát Triển: .25
6.1 Tình hình trước mắt: .25
6.2 Những chỉ tiêu chủ yếu năm 2004: . 25

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VIỆC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG 26
I.Phân Tích Tình Hình Lao Động Tại Công ty: 26
1. Phân loại lao động: 26
2. Tổ chức hạch toán lao động tại công ty: .26
2.1Hạch toán về số lượng lao động: 27
2.2Hạch toán về thời gian lao động: 27
2.3Hạch toán về kết quả lao động: 28
II. Phân Tích Công Tác Hạch Toán Tiền Lương: .28
1. Những vấn đề chung: 28
2. Tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Liên
Doanh May An Giang: 29
2.1 Các căn cứ chủ yếu trong quy trình kế toán tiền lương: .29
2.2 Quy trình trả lương: .30
2.3 Cách tính lương, thanh toán lương và các khoản trích theo lương
tại công ty: . 31
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG 43
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG . 43
1.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Giữa 2 Năm 2001 và 2002: 43
1.1Quỹ lương: .43
1.2Tình Hình Doanh Thu Và Tiền Lương: .44
1.3Tình Hình Doanh Thu Và Năng Suất Lao Động: 45
2.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Giữa 2 Năm: 2002 và 2003 47
2.1Quỹ lương chi: .47
2.2Tình Hình Về Doanh Thu Và Tiền Lương Bình Quân: .48
2.3Tình hình về doanh thu và năng suất lao động: .49
3.Tình hình thu nhập: . .51
4.So sánh lương: .53
4.Phân Tích Biến Động Lương Cá Nhân: .58
PHẦN KẾT LUẬN - KẾT LUẬN .60
I. NHẬN XÉT: . .60
1.Về mặt tổ chức công tác Kế Toán: .60
2.Về mặt chứng từ: . .60
3.Về mặt hệ thống tài khoản: 61
4.Về lực lượng lao động: .61
5.Về hình thức trả lương và phương pháp tính lương: .61
6.Về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: .62
II. KIẾN NGHỊ: . .62
III. KẾT LUẬN: .65


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty liên d
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty liên d sẽ giúp ích cho bạn.