Tên đề tài:
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH Ở VIỆT NAM
Tài sản cố định (TSCĐ) là tư liệu loa động không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào. TSCĐ bao gồm : TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình. Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế Việt Nam cùng hoà nhập vào thế giới, với sự phát triển hiện nay đã phát sinh nhiều chi phí cho việc nghiên cứu, đầu tư mua bằng phát minh, sáng chế, các quyền về thuê, nhượng nhẵn hiệu, tên hiệu và tạo ra giấy tờ dưới hình thức TSCĐ vô hình. Vì vậy khi hạch toán loại tài sản này thường phức tạp, dễ bị bỏ sót gây ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và đến sự phát triển kinh tế của đất nước.


Chuyên đề này được chi làm 2 phần:
Phần I: Lý luận chung về hạch toán TSCĐ vô hình:
1. Khái niệm TSCĐ vô hình
2. Đặc điểm và phân loại TSCĐ vô hình
3. Cách xác định nguyên giá TSCĐ vô hình
4. Cách tính klhấu hao TSCĐ vô hình
5. Hạch toán TSCĐ vô hình
5.1. Hạch toán tăng TSCĐ vô hình
5.2. Hạch toán giảm TSCĐ vô hình
Phần II: Nhận xét và đánh giá về kế toán TSCĐ vô hình ở Việt Nam
1. Nhận xét về kế toán TSCĐ vô hình
2. ý kiến, đánh giá về kế toán TSCĐ vô hình


Xem Thêm: Nhận xét và đánh giá về kế toán TSCĐ vô hình ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhận xét và đánh giá về kế toán TSCĐ vô hình ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.