TÊN ĐỀ TÀI :Luận Văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1
1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 1
1.1. Khái niệm về bán hàng xác định kết quả bán hàng 1
1.2. Vai trò của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng 2
1.3. Yêu cầu của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng 2
2. Doanh thu bán hàng và các khoản làm giảm trừ doanh thu 3
2.1. Doanh thu bán hàng 3
2.1.1. Khái niệm doanh thu bán hàng 3
2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 3
2.1.3. Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng 3
2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 4
2.2.1. Khái niệm 4
2.2.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 4
3. Các phương thức tính trị giá vốn hàng xuất kho để bán 5
3.1. Phương pháp nhập trước xuất trước 5
3.2. Phương pháp nhập sau xuất trước 5
3.3. Phương pháp bình quân gia quyền 5
3.4. Phương pháp giá thực tế đích danh 5
4. Các phương thức bán hàng 6
4.1. Đối với bán buôn 6
4.2. Đối với bán lẻ 7
4.3. Các phương thức thanh toán 8
5. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh 8
6. Chứng từ kế toán sử dụng 8
7. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng 9
8. Hạch toán giá vốn hàng bán 12
9. Kế toán xác định kết quả bán hàng 14
9.1. Chi phí bán hàng 14
9.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 17
9.3. Xác định kết quả bán hàng 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH ĐIỆN QUANG 24
1. Đặc điểm chung của Điện Quang 24
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 24
1.2. Chi nhánh Điện Quang Hà Nội 24
1.3. Quy trình luân chuyển hàng hoá 25
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của chi nhánh công ty Điện Quang 25
1.5. Tổ chức công tác kế toán tại chi nhánh Điện Quang 27
1.5.1. Hình thức kế toán 27
1.5.2. Hình thức này có đặc điểm 27
1.5.3. Tổ chức bộ máy kế toán 28
1.5.4.Tổ chức luật và phân tích báo cáo tài chính 29
2. Thực trạng công tác kế toán bán hàngvà xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty bóng đèn Điện Quang 30
2.1. Kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty bóng đèn Điện Quang 30
2.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 30
2.1.2. Các phương thức bán hàng 31
2.1.3. Các phương thức thanh toán tiền hàng 31
2.1.4. Trình tự luân chuyển chứng từ 32
2.2. Hạch toán giá vốn hàng bán 37
2.3. Hạch toán thuế giá trị gia tăng 43
3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Điện Quang 47
4. Hạch toán kết quả bán hàng 48CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH ĐIỆN QUANG 54
1. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty chi nhánh Điện Quang 54
1.1. Những kết quả đạt được 54
1.2. Những nguyên tắc cơ bản của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 56
1.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Điện Quang 57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng và chiều sâu mở ra nhiều ngành nghề, đa dạng hoá nhiều ngành sản xuất. Trên con đường tham dự WTO các doanh nghiệp cần phải nỗ lực hết mình để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao nhằm giới thiệu sang các nước bạn đồng thời cũng để cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại.
Trong điều kiện khi sản xuất gắn liền với thị trường thì chất lượng sản phẩm về cả hai mặt nội dung và hình thức càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết đối với doanh nghiệp. Thành phẩm, hàng hoá đã trở thành yêu cầu quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.Việc duy trì ổn định va không ngừng phát triển sản xuất của doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện khi chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn và được thị trường chấp nhận.
Để đưa được những sản phẩm của doanh nghiệp mình tới thị trường và tận tay người tiêu dùng, doanh nghiệp phải thực hiện giai đoạn cuối cùng của quá trình tái sản xuất đó gọi là giai đoạn bán hàng, Thực hiện tốt quá trình này doanh nghiệp sẽ có điề kiện thu hồi vốn bù đắp chi phí, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đầu tư phát triển và nâng cao đời sống cho người lao động.
Tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao là cơ sở để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển vững chắc trong nền kinh tế thị trường có sự canh tranh
Xuất phát từ đòi hỏi của nền kinh tế tác động mạnh đến hệ thống quản lý nói chung và kế toán nối riêng cũng như vai trò của tính cấp thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Qua thời gian thực tập,tìm hiểu thưc tế tại chi nhánh Công ty Bóng Đèn Điện Quang, em đã lựa chọn chuyên đề “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh”.
Nội dung chính của chuyên đề gồm 3 phần:
Chương I: Lý luận chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại
Chương II: Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Bóng Đèn Điện Quang
Chương III: Một số y kiến đóng góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Bóng Đèn Điện Quang

Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.