TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu


MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

Con người luôn là nguồn lực quan trọng hàng đầu, quyết định sự thành bại của mỗi tổ chức.Một doanh nghiệp có thể có một dự án, một kế hoạch kinh doanh tốt đến đâu, công nghệ hiện đại đến đâu nhưng nếu không có một nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng để triển khai thì cũng khó có thể thành công. Yếu tố nhân lực lại càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và mang tính quốc tế sâu sắc như hiện nay. Trong bối cảnh đó, việc thu hút, duy trì, phát triển nguồn nhân lực được xem là một trong những nhiệm vụ sống còn có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
Để có được đội ngũ người lao động có chất lượng cao – Tài sản vô giá của mỗi doanh nghiêp lại là vấn đề không hề đơn giản bởi nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có yếu tố tiền lương. Đây là vừa là yếu tố duy trì, vùa là công cụ hữu hiệu để các nhà quản trị quản lý tốt đội ngũ người lao động trong doanh nghiệp.
Đến lượt nó, tiền lương lại là một vấn đề không hề đơn giản bởi trong quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động luôn tồn tại mâu thuẫn thông qua vấn đề tiền lương. Đứng dưới giác độ doanh nghiệp thì tiền lương được coi là một khoản chi phí, còn đối với người lao động thì tiền lương lại chính là khoản thu nhập chính giúp họ tái sản xuất sức lao động. Vì thế giải quyết tốt mâu thuẫn cố hữu này đã và đang trở thành bài toán đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp, tổ chức.
Với chức năng ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp và cung cấp thông tin cho quá trình quản lý, kế toán nói chung, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng đã trở thành một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp giải quyết tố vấn đề tiền lương, đảm bảo vừa có một đội ngũ người lao động có chất lượng cao trong dài hạn, vừa đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển.
Là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh than trong nền kinh tế thị trường, Công ty than Hà Tu cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó.
Xuất phát từ thực tiễn đó, sau một thời gian thực tập, khảo sát thực tiễn tại Công ty than Hà Tu một cách nghiêm túc, tôi đã chọn đề tài:
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu” cho chuyên đề tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tổng hợp của mình.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề được bố cục làm 3 chương:
- Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất
- Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu
- Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu


MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1. Bản chất và vai trò của tiền lương 3
1.1.1. Khái niệm về tiền lương 3
1.1.2. Bản chất của tiền lương
1.1.3. Chức năng của tiền lương 4
1.1.4. Các nguyên tắc trả lương
1.2.Phân loại tiền lương và các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 5
1.2.1.Phân loại tiền lương 5
1.2.2. Các hình thức trả lương 7
1.2.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian 7
Lương cơ bản x hệ số lương 8
1.2.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 9
1.2.2.3. Trả lương khoán theo công việc 14
1.2.2.4. Quỹ lương và các khoản trích theo lương 15
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tiền lương của doanh nghiệp .
1.3.1. Quy định của Nhà nước về tiền lương
1.3.2.Khả năng tài chính của doanh nghiệp
1.3.3. Tính chất của lao động và điều kiện lao động
1.3.4. Kết quả lao động .
1.3.5. Các nhân tố khác
1.4. Phương pháp hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất 17
1.4.1. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 17
1.4.1.1. Hạch toán tổng hợp tiền lương 17
1.4.2.2. Hạch toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ 20
1.4.2.3. Hạch toán tổng hợp các khoản thu nhập khác của người lao động 24
1.5. Hình thức sổ kế toán áp dụng trong phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26
1.5.1. Hình thức sổ Nhật ký chung 26
1.5.2.Hình thức sổ Nhật ký- Chứng từ 27
1.5.3. Hình thức sổ Chứng từ- Ghi sổ 28
1.5.4. Hình thức sổ Nhật ký- Sổ cái 29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THAN HÀ TU 30
2.1. Khái quát chung về Công ty than Hà Tu 30
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 30
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 31
2.1.2.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 31
2.1.2.2 Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh 36
2.1.2.3. Đặc điểm về lao động của Công ty 38
2.1.3. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty than Hà Tu 40
2.1.3.1.Tổ chức bộ máy kế toán 40
2.1.3.2. Hệ thống sổ sách, chứng từ 42
2.2. Nội dung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu 44
2.2.1. Nguồn hình thành quỹ lương 44
2.2.2 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 45
2.2.2.1. Hạch toán chi tiết tiền lương 45
2.2.2.2. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 63
2.2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương(BHXH, BHYT, KPCĐ) 64
2.2.2.4. Hạch toán các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương 67
2.2.2.5.Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách 68
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THAN HÀ TU 71
3.1. Định hướng phát triển của Công ty than Hà tu trong thời gian tới 71
3.2. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương và nhân tố ảnh hưởng đến quỹ lương của Công ty than Hà Tu 72
3.3. Đánh giá công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu 74
3.3.1. Những mặt tích cực 74
3.3.2. Những mặt hạn chế 75
3.4. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu 77
3.4.1. Một số giải pháp 77
3.4.2. Một số kiến nghị 81
3.4.2.1. Kiến nghị với Nhà nước 81
3.4.2.2. Kiến nghị với Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. 81
KẾT LUÂN 82

Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu sẽ giúp ích cho bạn.